Avsluttende møte for utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde

Vi har invitert til et avsluttende møte for arbeidet med utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Møtet avholdes digitalt den 8. november fra kl. 14 til 16.

Publisert 02.11.2023

Møtet er åpent for alle og uten påmelding. Invitasjon er sendt direkte til deltakere i arbeidet, referansegruppe og de som fikk invitasjonen til oppstartsmøtet. Invitasjonen kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Hensikten med møtet er å informere om foreslåtte tiltak, og få tilbakemeldinger på endringer som bør gjøres før vi leverer utkastet til plan fra oss. Det er også mulig å gi skriftlige innspill på dette i etterkant av møtet, senest innen 15. november. Det understrekes imidlertid at utkastet til plan skal på høring fra Klima- og miljødepartementet senere, og at det da blir anledning for alle som ønsker det til å uttale seg til tiltaksplanen.

Opptak av møtet kan du se her ved å trykke her.

Program 

14.00 – 14.10: Velkommen og innledning v/Gunhild Dalaker Tuseth hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

14.10 – ca 15.00: Gjennomgang av utkast til tiltaksplan med fokus på foreslåtte tiltak v/Olav Thøger Haaverstad, Statsforvalteren og Lena Romtveit, Norsk villreinsenter sør

15.00 – 15.10: Pause

15.10 – 15.45: Spørsmål og innspill

15.45 – 16.00: Oppsummering og avslutning

Oppdrag og bakgrunn

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i november 2022 i oppdrag å lede prosessen med å lage et utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Det pågår også tilsvarende arbeid for seks andre villreinområder. Du kan lese mer om arbeidet her: www.statsforvalteren.no/tiltaksplanhv. Der ligger oppdragsbrev, prosjektplan, oversikt over deltakere m.m. Norsk villreinsenter sør er sekretariat for arbeidet.

Organisering av arbeidet

Det ble invitert bredt til et oppstartsmøte for arbeidet, som var på Geilo den 13. mars i år. En rekke aktører deltok fysisk eller fulgte møtet digitalt. I etterkant av dette har arbeidet vært konsentrert om faggrupper som har jobbet med tiltak innenfor områdene bestandsforvaltning, motorferdsel, friluftslivsferdsel, kraft/anleggsveier, arealforvaltning og landbruk/utmarksnæringer. Relevante aktører har vært representert i disse faggruppene. Mer om gruppene og tiltak de har foreslått kan du finne ved å trykke her. Det har også vært en innspillsmulighet på våre nettsider for alle som har ønsket komme med forslag til tiltak eller innspill til arbeidet.

I den avsluttende fasen vi er inne i nå oppsummerer og prioriterer prosjektgruppen innspill til tiltak som er kommet inn, og vurderer egne forslag til tiltak der det er behov for det. Utkastet til tiltaksplan skal overleveres til Miljødirektoratet innen 1. desember, for deretter å oversendes Klima- og miljødepartementet for sluttbehandling. Departementet vil i denne behandlingen legge tiltaksplanene ut på offtentlig høring slik at alle som ønsker det kan uttale seg.