Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalterne har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.


Publisert 08.03.2024

Tilskudd til naturrestaurering

Nå kan kommuner, organisasjoner og private søke Miljødirektoratet om tilskudd til naturrestaureringstiltak.


Publisert 02.02.2024

2. februar markeres FNs våtmarksdag

I dag markeres FNs dag for våtmarkene. Årets tema er våtmarker og menneskelig velvære.


Publisert 13.12.2023

Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2024.


Publisert 30.06.2023

Nye sider om pollinerende insekter

Vi har nå samlet informasjon om mye av vårt arbeid med pollinerende insekter, på ett sted. Hensikten er å tilgjengeliggjøre kunnskap og erfaringer knyttet til skjøtsel og forvaltning av denne svært viktige gruppen av insekter.


Publisert 10.05.2023

Kartlegging av naturtyper i 2023 - orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2023 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Statsforvalteren hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.


Publisert 02.08.2022

Studenter i arbeid for bevaring av biologisk mangfold

Fra juni har fire studenter fra NMBU og en praktikant fra Frankrike arbeidet med skjøtsel i verneområder i Oslo og Viken. Arbeidet er et viktig bidrag for å ivareta truede arter og naturtyper.


Publisert 07.05.2021

Slik kvitter du deg med hageavfall

Ved å levere hageavfall på mottak unngår du at planter fra din hage sprer seg i naturen og truer vårt biologiske mangfold.


Publisert 15.03.2021

Tiltakshåndbok for storsalamander

En ny tiltakshåndbok for storsalamander er nå ferdig med erfaringer fra restaurerings- og skjøtselstiltak. 


Publisert 02.11.2020

Tilgang til sensitive artsdata

I Oslo og Viken er registreringer av hekkeområde og yngleområde for utvalgte arter av fugler og pattedyr skjermet for allment innsyn. Dette kalles for "sensitive artsdata". Fylkesmannen kan gi ansatte i kommunene tilgang til en passordbeskyttet kartløsning som viser sensitive artsdata.


Publisert 20.05.2020

Kartlegging av naturtyper i 2020 – orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2020 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Fylkesmannen hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.