Platanlønn

Platanlønn (Acer pseudoplatanus)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2020

Opprinnelse: Sør- og Mellom-Europa

Utbredelse og spredning: Platanlønn ble innført til Norge som prydtre allerede på 1700-tallet. Siden rundt 1800 har arten forvillet seg kraftig, særlig i områder med løv- og blandingsskog, og den finnes i dag nord til Tromsø. Frøene spres med vinden, er svært spiredyktige, og ungplantene er skyggetolerente. Arten er vanskelig å bekjempe, finnes i hele Oslo og i de lavereliggende deler av Viken, og har etablert seg i flere verneområder. Utplanting krever i dag tillatelse.

Negative effekter: Platanlønn er en trussel mot det biologiske mangfoldet ved at den på kort tid endre skogbildet, spesielt i løvskog der beite og annen skjøtsel har opphørt. Ungplanter av platanlønn danner tette busksjikt som skygger, og dermed fortrenger den naturlige floraen.

Målsetning: Bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no