Informasjonsbrev 29/2023 - uke 32

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
 • Produksjonssvikt etter flom og jordskred
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-8 – Frist 16. august 
 • Ny versjon ØKS og SKART
 • Nye naturtypelokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 13 blir publisert
 • Drenering av jordbruksjord – midler å avse eller behov for mer? 
 • SMIL - midler å avse? 
 • Fugleinfluensa
 • Webinar: Regionale miljøtilskudd søknadsomgangen 2023 
 • Digital møteplass miljøordningene 
 • Flerårig hvete – hva er det? 
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter
Publisert 09.08.2023

Produksjonssvikt etter flom og jordskred

Ny melding om produksjonssvikt

Foretakene må sende ny melding dersom det i løpet av vekstsesongen oppstår en ny årsak til skade som kan gi ytterligere produksjonssvikt. Dette er fordi formålet med meldingen er at kommunene skal ha mulighet til å foreta en stedlig kontroll for å vurdere skadeårsak. Det er per i dag ingen god måte for foretakene å «oppdatere» tidligere innsendt melding på i meldesystemet i Agros, hvilket betyr at foretakene i slike tilfeller oppretter og sender inn en ny melding.  
Lenke til meldeskjema hos Landbruksdirektoratet

Tilskudd produksjonssvikt eller naturskadeerstatning?

Tilskuddsordningen ved produksjonssvikt dekker avlingstap etter direkte klimatisk skade, som tørke, flom og mye nedbør. I kommentarene til regelverket (pkt. 1.2.1) heter det at «jordskred anses ikke som direkte klimatisk skade». Ved jordskred kan i steden naturskadeerstatning være aktuelt.  

Skader på eiendom, som jordbruksareal, landbruks-/skogsbilveier som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet. Skred og flom er eksempler på naturulykker som kan gi krav på erstatning. Den statlige naturskadeerstatningen dekker reparasjon av det som er skadet, tilbake til samme standard som før skaden. Ordningen dekker ikke avlingstap. Les mer om naturskadeerstatning hos Landbruksdirektoratet.

Husk uansett å dokumentere og ta bilder!

Tvangsmodning med glyfosat

Mange av dere i kommunen får spørsmål fra bønder om tvangsmodning med glyfosat i bygg. Det er ikke gitt tillatelse til bruk av glyfosat til tvangsmodning av bygg i 2023. Det ble gitt dispensasjon for dette i 2018. Da søkte NLR. Verken NLR eller næringsorganisasjonene har foreløpig ikke søkt om dispensasjon i år, men det er noe de vil se på og diskutere, da bruk av glyfosat til modning har flere sider. Landbruksdirektoratet har også tatt kontakt med Mattilsynet ang. dette.
Les mer om regelverket hos Mattilsynet og mer om konsekvenser ved brudd på regelverket på vår nettside

Spre gjerne informasjonen i deres kanaler!

Oppfordre gjerne bønder som holder til i områder som ikke er rammet av vannmassene ennå, men som kan bli det, å gjøre det de kan for å forebygge mot skader og tap. Og der vannmassene har herjet kan det være skredfare også etter at vannet har trukket seg tilbake. 

Vår nettside om produksjonssvikt 

 


ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-8 – Frist 16. august 

Virkesopplysninger for periode 2023-08 er klar for kontroll i kommunene fra 9. august. Frist for å godkjenne er 16. august. Husk også eventuell fil med manuelt registrerte. 

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud 

Ny versjon ØKS og SKART

Landbruksdirektoratet har oppdatert til ny versjon av ØKS og SKART i sommer. Nytt er blant annet at du nå kan bruke SKART-appen til NMSK-kontroll. Her kan du lese om endringene og finne brukerveiledning for SKART.    

Nye naturtypelokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 13 publiseres i kartet

I løpet av året blir det lagt ut en del nye naturtypelokaliteter i kartet, som tidligere ikke har vært publisert. Les mer på våre nettsider.

Drenering av jordbruksjord – midler å avse eller behov for mer? 

Flere kommuner har allerede meldt inn økt behov for midler til drenering av jordbruksjord. Statsforvalteren har nå fordelt den tildelte ramma for i år og skal be Landbruksdirektoratet om mer penger.  

For å få et best mulig anslag over resterende samlet behov til denne ordningen i 2023, ber vi dere som har behov for mer penger om snarest og senest 14. august melde anslått beløp for deres kommune. Send en kort e-post med ønsket økt bevilgning eller hvor stort beløp dere kan avse til sfovpost@statsforvalteren.no og merk med vår referanse 2023/194. 

Kontaktpersoner: Marit S. Hoen og Janne Fossum 

SMIL - midler å avse? 

Det er stor pågang av gode SMIL-søknader, og flere kommuner etterspør nå mer midler til SMIL-ordningen. Det er dessverre ingen penger igjen verken på vår eller den nasjonale rammen for 2023. Vi minner om at tildelte midler som ikke er benyttet før 10. november vil kunne omfordeles til andre kommuner med økt behov for mer tilskudd. Vi ber dere allerede nå om å gi oss beskjed, dersom dere ser at dere ikke kommer til å bruke opp tildelte midler for i år. Send oss en kort e-post med beløpet som kan inndras til sfovpost@statsforvalteren.no og merk med vår referanse 2023/194. 

Kontaktpersoner: Marit S. Hoen og Janne Fossum 

Fugleinfluensa

Miljødirektoratet har lagt ut informasjon om håndtering av døde fugler som følge av fugleinfluensa. Les nyhetssaken på Miljødirektoratet sin nettside.  

Vi minner også om nyhetssaken vår fra 28. juli, med blant annet nyttige lenker til mer informasjon: Utbrudd av fugleinfluensa – kommunene må være forberedt. 

Webinar: Regionale miljøtilskudd søknadsomgangen 2023 

Vi inviterer spesielt kommunal landbruksforvaltning til webinar den 12. september fra klokka 13-15. Det blir litt om søknadsomgangen 2023 (saksbehandlingsrundskriv og viktige frister), regionale miljøkrav vs. regionale miljøtilskudd, temakart og tid til eventuelt. Meld deg på allerede nå her for å motta kalenderinvitasjon i Outlook til webinaret. (lenken kan oppleves treg å åpne)

Kontaktperson: Janne Fossum 

Digital møteplass miljøordningene 

Vi starter opp igjen tirsdag 26. september klokka 14-15, og deretter hver 14. dag frem til jul. Mangler du kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook? - send en e-post til Janne Fossum 

Flerårig hvete – hva er det? 

I midten av juni var en av oss fra Statsforvalteren og en norsk bonde på besøk i Sverige i for å lære mer om den flerårige grashveten Kernza. Markvandring i utprøvingsfelt, erfaringer fra gårdbrukeren og informasjon om de ulike svenske forsøkene på grashveten var noen av temaene. Turen var en del av prosjektet Klimasmart landbruk i Viken. Fra og med i år er også Norge del av et nytt NordForsk prosjekt på Kernza. Les mer på KlimaØstfold sine sider.  

Kontaktperson: Veronica H. Lilliehöök 

 

Påminnelser

Seminar: Offensiv lokalmatsatsing – slik kan du få hjelp og finansiering, halvdagsseminar 23. august

Bli med på seminaret, og hør hvordan du kan få hjelp med finansiering til gode ideer og hvordan Kompetansenettverket for lokalmat og Økologiprogrammet kan hjelpe deg. Du får også mulighet til å besøke Nofimas pilotproduksjonshaller for kjøttvarer, frukt, bær og grønnsaker, korn og bakervarer, fisk og emballasje. 

Påmeldingsfrist 14. august – mer informasjon hos Nofima.

Spørreundersøkelse om storm- og skogbrannberedskap i kommunene 

På samvirkekonferansen i forbindelse med skogbrann-sesongen 2023, annonserte Statsforvalteren at det ville bli sendt ut en spørreundersøkelse om hvorvidt kommunene har innarbeidet skogbrann og stormhendelser i sine ROS-analyser. Denne spørreundersøkelsen er nå ferdig utarbeidet, og vi ber om at skogbruksansvarlig i alle kommuner sender inn sine svar innen 1. september. Dere finner undersøkelsen her. 

Kontaktperson: Jon Anders Anmarkrud 

Barkbilleovervåking: Siste felletømming 

Husk fjerde tømmerunde som er neste uke, og at fangstene må rapporteres inn i portalen senest onsdag 16. august.  

Dette er sesongens siste felletømming, så husk også å ta med fellene tilbake fra skogen, og meld fra om eventuelle behov for nye felledeler før neste års sesong. 

Kontaktpersoner: Elisabeth Schmidt og Bård Skrøvset  

Sluttkonferanse for Inn på tunet-løftet 

Den 29. august kl. 12-14 arrangeresdigital konferanse om Inn på tunet. Målgruppen er først og fremst potensielle kjøpere av Inn på tunet-tjenester. Du vil se og høre erfaringer fra kjøp og bruk av Inn på tunet-tilbud rundt i landet – tilbud til blant annet skoleelever, personer med demens, mennesker som trenger arbeidstrening og innvandrere som skal integreres i det norske samfunnet.  

Vi ber dere videreformidle invitasjonen i egen kommune, for eksempel til helse- og omsorgssjefer, skoleledere, ansvarlige for integrering, politikere og andre som kan ha interesse av temaet.  

 

Kommende samlinger

Dato   

Tema   

Påmelding   

29. august  

Inn på tunet-konferanse  

Meld deg på hos Landbruksdirektoratet 

4. september

Praktisk komposteringskurs

Hold av datoen! Mer info kommer i uke 33.

5. september  

Kurs for nyansatte hos kommunal landbruksforvaltning i Oslo og Viken  

Kl. 12-14  
Les mer og meld deg på her 

12. september  

Webinar: Regionale miljøtilskudd søknadsomgangen 2023   

Kl. 13-15  

Les mer og meld deg på her 

19. september  

Webinar: Landbruksregisteret - Hva er det?  

Kl. 09-11  

Info og påmelding kommer i august  

19. september  

Digital møteplass – produksjonstilskudd – starter opp igjen  

Kl. 14-15 

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.  

21. september  

Webinar: Massivoppdatering av arealer i Landbruksregisteret 

Påmeldingslenke kommer  

26. september 

Digital møteplass - miljøordningene - starter opp igjen

Flere datoer: 10. oktober, 24. oktober,
7. november, 21. november, 5. desember og 9. januar
 

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook. 

3. oktober 

Digital møteplass – produksjonstilskudd 

Flere datoer: 17. oktober, 31. oktober,
14. november, 28. november og 12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.  

10. oktober 

Webinar: Produksjonstilskudd – vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon 

Kl. 09-11  

Info og påmelding kommer  

10. oktober 

Digital møteplass - miljøordningene 

Flere datoer: 24. oktober, 7. november,
21. november, 5. desember og 9. januar
 

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook. 

17. oktober 

Digital møteplass – produksjonstilskudd 

Flere datoer: 31. oktober, 14. november,
28. november og 12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.  

24. oktober 

Webinar: Produksjonstilskudd – avvik og avkortinger 

Kl. 09-11  

Info og påmelding kommer 

24. oktober 

Digital møteplass - miljøordningene 

Flere datoer: 7. november, 21. november,
5. desember og 9. januar
 

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook. 

25. oktober  

Ungskogpleie: Kick off-samling 

Les mer og meld deg på her 

31. oktober 

Digital møteplass – produksjonstilskudd 

Flere datoer: 14. november, 28. november og 12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.  

Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.

 

Jordhelse

Her finner du informasjon om arrangementer og annet stoff om jordhelse i landbruket- kom gjerne med innspill til aktuelt stoff som er relevant for kommunene og landbruksnæringa. 

Inspirasjon til tiltak for jordhelse på gården. Jordhelse: Veien til en bærekraftig matproduksjon - Viken fylkeskommune  

Ny bok om jord: Jord - Livet i jorda og livet på jorda av Lina Bøe  Boklansering 16.september på Sentralen 

Bli med på webinar 16. september om jordhelse - betydning av mangfold i enga i regi av NLR Østafjells 

 

Eksterne nyheter

EU-partnerskap om matsystemer og byers rolle 

EUs Urban Agenda lanserer to nye tematiske partnerskap som norske byer kan søke om å delta i: mat og likestilling. En spennende og innovativ mulighet. Se invitasjon hos Kommunal- og distriktsdepartementet. Søknadsfrist er 29. september. 

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.