Produksjonssviktnytt uke 42

Nedenfor finner du aktuelt om produksjonssviktordningen.

Publisert 18.10.2023

Status uke 42
Så langt har vi utbetalt forskudd i 75 saker og totalt ca. 6,1 mill kroner, og foreløpig klarer vi å behandle sakene dere sender oss forløpende. Per 18. oktober er det kommet inn 950 søknader for Oslo og Viken.

For mer informasjon om forskuddsutbetalinger les denne artikkelen.

 

Presisering kontrollkrav grovfôr med husdyr
Regjeringen lempet 10. oktober på kravet til kommunenes kontroll i grovfôrsaker med husdyr: "Vanligvis må kommunene delta på oppmålingen av grovfôrlager når det søkes om tilskudd i vekstgruppen grovfôr i foretak med husdyr. Kravet vil nå kunne anses oppfylt dersom foretaket kan legge frem god dokumentasjon på høstet fôrmengde ved kommunens stedlige kontroll."

Vi har fått følgende presisering av dette:

Lempingen innebærer fortsatt et stedlig frammøte hos foretakene, men den fysiske oppmålingen/tellingen av alt fôr hos det enkelte foretak kan erstattes av god dokumentasjon på høstet fôrmengde - dersom foretaket kan legge fram dette. 

Lempingen vil selvsagt ikke være like arbeidsbesparende for kommunene som tiltaket som ble innført i 2018, der foretakene selv var ansvarlige for å måle opp fôrlager, men dersom kommunene i sin kontakt med foretakene er tydelige på hvilken dokumentasjon som må legges fram ved den stedlige kontrollen, er det likevel vurdert å ville kunne redusere tidsbruken per kontroll. Det kan også være viktig å formidle til kommunene at oppmålingen/frammøte kan gjøres av en fagperson som kommunen har godkjent eller har avtale med (jf. gjeldende regelverk).   

Lempingen vil være omtalt i oppdatert rundskriv. 

Lempingen og presiseringen av denne ble diskutert i digital møteplass 12. oktober. Statsforvalteren har bedt Landbruksdirektoratet om en nærmere presisering av dette da vi ikke så hvordan lempingen på kontrollkravet hjelper kommunene i et svært hektisk år. Vi avventer svar på dette.

Søknader i ELF
Husk også å følge med i ELF, for eventuelle søknader innen bær, grønnsaker, potet, grovfôr salgsproduksjon og honning. Noen bønder opprettet og mellomlagret søknader i ELF innen korn, grovfôr husdyr og frukt i sommer. Dette var før Agros åpnet for søknader i disse vekstgruppene og tilsvarende skjema ble stengt i ELF. Til informasjon kan søkerne få tak i disse søknadene og gjøre de ferdig og sende de inn. Vi har bedt Landbruksdirektoratet se på og eventuelt slette søknader i disse vekstgruppene uavhengig av status. Om dere oppdager innsendte søknader i disse vekstgruppene, må dere be søkerne sende inn ny søknad i Agros. 

Utbetalinger 2024
Noen søkere ønsker å ikke få utbetalt tilskuddet før etter årsskiftet. Vi prioriterer å få ut mest mulig tilskudd så raskt som mulig og kan ikke ta hensyn til individuelle ønsker om utbetalingstidspunkt. Tilskudd etter produksjonssvikt har vi uansett forstått skal føres på det produksjonsåret det gjelder for.

 

Manglende historiske avlingstall
I søknader med manglende historiske avlingstall fastsetter Statsforvalteren gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig.

For vekstgruppe korn legger vi inn gjennomsnittsavling for aktuell kommune i år der søker ikke har egne avlingstall for korn. Om søker har oljefrø, erter eller åkerbønner i skadeåret og har 2 år eller færre med historiske tall, setter vi gjennomsnittsavlingen til en viss prosent av søkers gjennomsnittsavling for korn. Vi skal vurdere om prosentene vi har brukt tidligere skal justeres fra 2023.

Uhøsta areal og totalareal
Totalareal er totalt areal inkludert det som er uhøstet, og skal tilsvare arealet i søknaden om produksjonstilskudd. Eventuelt uhøstet areal føres inn under uhøstet areal.