Vann på ville veier - hva nå?

Store ødeleggelser på skogsbilvei etter ekstremværet Hans i august.

Vi inviterte Landbruksdirektoratet med på befaring i kommunene Ål og Nesbyen 1. september. Målet var å få et inntrykk av skadene etter vannmassenes ødeleggelser og diskutere mulige løsninger fremover.  

Publisert 08.09.2023

Det var spesielt skader på skogsbilveier og dyrka mark, samt problematikken rundt søppel etter ekstremværet Hans, som ble tatt opp. Berørte grunneiere og representanter fra kommunene fortalte om utfordringer med dagens ordninger og om behov for raske avklaringer. 

Statsforvalteren har en samordningsrolle og et ansvar for kompetanseheving overfor kommunene. Naturskadeordningen ligger til Landbruksdirektoratet, men vi og kommunene får mange spørsmål fra grunneiere i berørte områder. Befaringen åpnet for å diskutere ordningene vi har i dag og mulige løsninger fremover. Hvordan kan vi sammen være bedre rustet i møte med ekstremvær i fremtida?

Representanter fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Nesbyen kommune og grunneier står oppå en søppelhaug på dyrka mark. Dette er søppel som ekstremværet Hans har ført med seg.
Fra venstre er seksjonssjef skogbruk og arealforvaltning Helge Nordby, statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland og landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud (Statsforvalteren i Oslo og Viken). Beredskapsleder i Nesbyen kommune Svein Magne Juvhaugen, grunneier Oskar Renslo og enhetsleder i Nesbyen kommune Jeanette Kaspersen. Ytterst til høyre er fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Christine Torjussen Huseby.  Foto: Statsforvalteren.

Herjede skogsbilveier   

En grunneier i Ål kommune viste frem en skogsbilvei med store skader etter ekstremværet Hans og det påfølgende styrtregnet. Vi fikk blant annet se hvordan vannets krefter har herjet med bro og stikkrenner. Et sted var veien vasket helt bort, og et annet sted hadde bekkeløpet endret seg. Dette fikk vi se på befaring i samme område 24. august

Styrtregnet som kom etter vårt forrige besøk, påførte enda større skader. Naturskadeordningen legger opp til at det skal sendes inn en ny søknad ved hver hendelse. Det ble stilt spørsmål ved om det ville medføre en eller to egenandeler. Landbruksdirektoratet sa at de ville se på dette.

Delegasjonen ser på skadene på skogsbilvei etter ekstremværet Hans. Veien er delt i to der vannet har laget seg vei gjennom.
Delegasjonen ser på skader på skogsbilvei. Foto: Statsforvalteren.
Bru på skogsbilvei der flomvann har vasket ut masser ved fundamentet.
Bru på skogsbilvei der flomvannet har vasket ut masser. Foto: Statsforvalteren.

Det varsles også om at landbruks- og matministeren vil lempe på dokumentasjonskravene i naturskadeordningen. Dette gjelder for skader knyttet til flomhendelsene i august. Det tas sikte på at forskriften fastsettes i neste uke. 

Landbruksdirektoratet har også kommet med en presisering om bruk av skogfond til reparasjon av skader på skogsveier som følge av flom, ras og andre uventede hendelser. Den er som følger: "Reparasjoner som har karakter av gjenoppbygging/opprusting, skal utføres på en sånn måte at det som blir reparert (veistrekning, bru, stikkrenne osv) tilfredsstiller dagens veinormaler for den aktuelle veiklasse”. Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.  

Beredskapshensyn – hvem sitt ansvar? 

Vannmassene hadde ført til skader på Bergensbanens togspor like nedenfor skogsbilveien. Dette er sårbart. Skader på offentlig infrastruktur har store konsekvenser. For å redusere risiko for at lignende skjer igjen, kan rørdimensjoner i elv- og bekkeløp økes for å håndtere mer vann samtidig. Skogsbilveien fungerer også som beredskapsvei, da den er hovedvei inn til gårder om melkebil og nødetater må frem. Hvem skal ta kostnaden for slike samfunns- og beredskapshensyn, spurte Bottolf Bråtalien som er en av grunneierne i veien. Her er raske avklaringer viktig, da det haster å sette i stand veiene igjen.

Vannmassene har ødelagt skogsbilveien.
Vannmassene har ødelagt skogsbilveien. Her forklarer en av grunneierne, Bottolf Bråtalien, hvilke utfordringer de står ovenfor. Foto: Statsforvalteren.

Vi bør løfte blikket og planlegge for fremtida 

Tilskuddsordningen til skogsbilveier ligger hos kommunen, men Statsforvalteren har et overordnet ansvar. Det trengs mer midler for å gjenoppbygge skogsbilveiene etter skadene. Værhendelsene i august er et eksempel på hva klimaendringer fører med seg. Vi må ha en beredskap i form av midler til å sette i stand skogsbilveiene og få kontroll på vannet.

Hva kan vi gjøre for å rigge oss bedre til neste gang slikt skjer, spurte Helge Nordby hos Statsforvalteren.  

Hvem skal gi råd?  

Et annet aspekt ved slike hendelser, er hvor avgjørende det er med fagpersoner i kommunen og tilgang på veiplanleggerkompetanse. Hendelsen viser også behov for kompetanse på fagområder som normalt ikke ligger hos landbruksforvaltningen. Geologer er et eksempel på dette. 

Jobber med avklaringer 

Vi jobber sammen med Landbruksdirektoratet om avklaringer på de ulike problemstillingene som ble løftet. Oppdateringer publiseres fortløpende på vår samleside for ekstremværet og ofte stilte spørsmål - skogbruk.  

Landbruksdirektoratet var godt representert på befaringen med blant annet administrerende direktør Jørn Rolfsen, seksjonsleder skogbruk Trond Svanøe-Hafstad og seniorrådgiver Bjørnar Ansnes fra seksjon landbruks- og naturskade. Ansatte fra landbrukskontorene og rådmenn fra kommunene Ål, Hol og Nesbyen deltok også. Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken deltok statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, fylkesberedskapssjef Christine Torjussen Huseby, landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud og seksjonssjef skogbruk og arealforvaltning Helge Nordby.  

Flomvannet har dratt med seg steinmasser fra skogsbilveien inn i skogen.
Flomvannet har dratt med seg steinmasser fra skogsbilveien inn i skogen. Foto: Statsforvalteren.