EKSTREMVÆRET 2023

Oversvømt vei og jorder
Flom ved Bromma og Flå august 2023 Foto: Norges Bondelag.

Her finner du ofte stilte spørsmål og nyttige lenker knyttet til ekstremværet 2023 og landbruket.

Ofte stilte spørsmål

Dette er basert på spørsmål fra landbrukskontor og bønder. Vi oppdaterer  løpende ved behov.

Har du spørsmål til produksjonssviktordningen, send de til fmovlandbruk@statsforvalteren.no 

Tilskudd ved produksjonsvvikt

Jordbruksforetak kan søke tilskudd ved produksjonssvikt som skyldes klimatiske forhold. Avlingen i skadeåret må være under 70 % av gjennomsnittsavlingen i vekstgruppa. 

Søker må melde skade uten ugrunnet opphold og for hver årsak om det er flere.

Meldeskjema, søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du hos Landbruksdirektoratet

Søknadsfristen er 31. oktober. Kommunene forbereder og uttaler seg til søknaden, som behandles av statsforvalteren. 

Naturskadeordningen

Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. Husk å dokumentere skadene godt. Naturskadeordningen dekker ikke tapt avling.

Søknadsfristen er 3 måneder etter skade. Landbruksdirektoratet behandler søknadene.

Les mer om ordningen og finn søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet

Forsikring

Forsikring ved naturskade
Bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader er automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. 

Se informasjon hos Norsk Naturskadepool eller ditt forsikringsselskap.


Forsikring ved produksjonssvikt
Flere jordbruksforetak har forsikring som delvis dekker egenandel på 30 % for produksjonssvikten. Kontakt ditt forsikringsselskap om du har spørsmål.

Informasjon fra Mattilsynet

Se Mattilsynets artikkel med blant annet veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer.

Mattilsynet har gått ut med følgende budskap til kommunene:

«Mattilsynet følger situasjonen rundt ekstremværet Hans, og står klare til å bistå innen våre forvaltningsområder. Som alltid, er det dyreeiers- eller bedriftseiers ansvar å sørge for god dyrevelferd, god vannkvalitet, matsikkerhet og så videre, men vi står parat til å gi råd og vurderinger angående utforutsette situasjoner, med mer. Alle våre avdelinger er i normal drift og klare til å bidra. Ta derfor kontakt med oss ved behov.»