Meld fra om skader på skogsbilveier etter "Hans"

Store skader på skogsbilveier etter ekstremværet "Hans".
Store skader på skogsbilveier etter ekstremværet "Hans". Her fra Hol kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Styrtregn, flom og jordskred har gjort skade på skogsbilveier flere steder under ekstremværet. Vi ber skogeiere om å gi beskjed til kommunen dersom de er rammet.

Publisert 25.08.2023

Skadeomfanget er fortsatt ikke kartlagt i området der "Hans" herjet for snart tre uker siden. For at vi skal få en oversikt over dette, samt behov for erstatning, oppfordrer vi skogeiere til å sjekke skogsbilveiene sine. Meld fra til landbrukskontoret i din kommune dersom du oppdager skader som skyldes ekstremværet.

Skognæringsaktørene oppfordrer også berørte skogeiere til å melde fra til dem.

Skogsbilvei skadet av styrtregn under ekstremværet "Hans".
Skogsbilvei skadet av styrtregn under ekstremværet "Hans". Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Søk naturskadeerstatning innen 3 måneder

Dersom skogsbilveien er skadet av uværet, kan du søke erstatning gjennom naturskadeordningen. Fristen for å søke er 3 måneder etter at skaden inntraff.

Vær obs på at det kreves dokumentasjon i form av bilder eller video/dronebilder av hele skaden du søker om. Det vil si at dersom det er skader over en strekning på veien din så må hele strekningen dokumenteres.

Les mer om naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet, som administrerer ordningen.

Vi har også laget en samleside med spørsmål og svar knyttet til skogbruk og naturskade.

Bilde som viser skogsbilvei ødelagt av flom
Store skader på skogsbilveier etter at ekstremværet "Hans" førte til styrtregn og flom. Mange steder tok bekker og elver nye løp, som her ved Torpo i Ål kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Mange skader

Torsdag 28. august var Statsforvalteren i Oslo og Viken på befaring i noen av de hardt rammede områdene i Ål og Hol øverst i Hallingdal, sammen med ansatte fra landbrukskontoret i kommunene.

Flere skogsbilveier som egentlig var godt vedlikeholdt og rustet til å ta unna nedbør, har likevel fått store skader. Berørte skogeiere kunne fortelle om bekker og elver som fant helt nye løp på grunn av de store nedbørsmengdene, og som dermed har utsatt veiene for belastninger på nye steder.

Mange steder har også jord og skredmasser tettet igjen stikkrenner som skulle ledet vannet under veien. I tillegg var mengden nedbør i seg selv større enn stikkrennene kunne håndtere mange steder.

Det er nå viktig at skogeiere går over veiene sine. Sjekk spesielt om det kan være skader på stikkrenner og bruer.

Bilde som viser vann, skredmasser, oversvømmelse
Skredmasser og kvist tatt med av flomvannet har tettet igjen stikkrennene under mange veier Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vi jobber med avklaringer

En problemstilling som kommer opp er hvilke anbefalinger vi skal gi berørte skogeiere når veiene skal repareres. Bør de samtidig oppgradere standarden på veien slik at den er bedre rustet før neste ekstremvær?

Naturskadeordningen gir erstatning som tar utgangspunkt i tilbakeføring til samme standard som veien hadde før skaden inntraff. En eventuell oppgradring av hele - eller deler av - veien til en høyere veistandard må skogeier dekke utover erstatningen. Dette kan dekkes gjennom skogfond eller tilskudd.

Det er viktig at skogeier er i tidlig dialog med kommunen og kyndig veiplanlegger for å sikre at veien bygges etter gjeldende regelverk, og at den oppfyller kravene til å få skogfond eller tilskudd.

Vi jobber nå sammen med Landbruksdirektoratet med å klarlegge aktuelle problemstillinger rundt dette. Vi vil publisere oppdateringer på vår samleside for ekstremværet - skogbruk.

Store mengder stein og skredmasser ligger igjen i skogen etter at bekkene ble oversvømt og tok nye løp under ekstremværet "Hans"
Store mengder stein og skredmasser ligger igjen i skogen etter at bekkene ble oversvømt og tok nye løp under ekstremværet "Hans". Her fra Ål kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.