Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Nexans Norway AS avd. Halden

Høringsfrist:
24. mai 2024 23:59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Nexans Norway AS avd. Halden (heretter; Nexans Halden) om tillatelse utslipp fra produksjon av kabler på lokaliteten i Knivsøveien 70 i Halden kommune.

Publisert 24.04.2024

Bakgrunn

Nexans Halden er en eksisterende virksomhet som holder til i Halden kommune. Virksomheten har en eldre tillatelse (tillatelsesnr. 2006.0292.T) som sist ble endret 19.12.2007, i tillegg til at de nå skal øke produksjonen sin. I den forbindelse trenger de en ny tillatelse med oppdaterte vilkår i henhold til dagens praksis for slike tillatelser.

Sammendrag av søknaden

Nexans Halden søker om økt produksjon av kabler; PEX-kabler (kryssbundet polyetylen isolert strømkabel) og MI-kabel (masseimpregnert strømkabel). Det søkes om rammekrav på 70 000 tonn, tilsvarende 1 750 km, produsert kabel per år. Dette er litt over en dobling i forhold til dagens produksjon som er oppgitt til å være 28 000 tonn, som tilsvarer 1 050 km i året. PEX kabler vil utgjøre hovedandelen av produksjonen. Nexans Halden har allerede bygget et ekstra tårn for å øke produksjonskapasiteten og planlegger økning i produksjonen i 2024.

Nexans Halden sitt anlegg i Halden kommune ved Knivsøveien 70, Gnr. 4, bnr. 162, 163 og 164 er regulert til formålet gjennom en oppdatert detaljreguleringsplan plan-ID 3001 G-733 av 09.12.2021. Området er avsatt til næringsvirksomhet (fabrikkområdet og parkering), ferdsel og småbåthavn i kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050, vedtatt 16.02.2023.

Virksomheten har døgnkontinuerlig drift over hele året.

Utslipp til vann

Søker oppgir at selv om produksjonen dobles så vil ikke utslipp til vann øke. Produksjon av kabler foregår hovedsakelig i lukkede prosesser, der prosessvann og innsatsstoffer resirkuleres og gjenbrukes i produksjonen.

Utslipp til kommunalt avløp

Prosessvann, bestående av kondensvann fra tørking av papirisolering, føres til kommunalt avløpsnett. Prosessvannet renses i oljeutskillere før påslipp. Omsøkt utslipp av prosessvann er vist i tabellen under. Omsøkte vannmengder og mengder komponenter tilsvarer tidligere års utslipp som føres på kommunalt avløpsnett. Det vil si at økt produksjon ikke skal medføre økning i utslipp til vann som føres til kommunalt avløpsnett. Nexans Halden har kun søkt om utslipp av tungmetaller og olje. Statsforvalteren har lagt til radene for fosfor, KOF og BOF5 basert på opplysninger i søknaden.

Parameter

Maksimal utslippskonsentrasjon

Mengde per år

Arsen 1,0 µg/l 0,05 kg
Bly 50 µg/l 0,5 kg
Kadmium 2 µg/l 0,003 kg
Kopper 200 µg/l 3 kg
Krom 50 µg/l 0,05 kg
Kvikksølv 2 µg/l -
Nikkel 50 µg/l 0,4 kg
Sink 500 µg/l 10 kg
THC (olje) 50 mg/l 150 kg
Mikroplast - 10 kg
Fosfor (Tot-P) 6,4 mg/l 350 kg
KOF 290 mg/l 16 000 kg
BOF5 80 mg/l 4 400 kg*
Vannmengde   55 000 m3

*regnet ut av statsforvalteren basert på omsøkt konsentrasjon og vannmengde.

Halden kommunen er i prosess med å gi påslippstillatelse til Nexans Halden for tilførsler av prosessvann til kommunalt avløpsnett og Halden avløpsrenseanlegg.

Utslipp til fjorden

Mikroplast

Nexans Halden søker om å slippe ut 10 kg mikroplast per år til Ringdalsfjorden, som er en del av Iddefjorden. Ringdalsfjorden og Iddefjorden er en sidefjord til Oslofjorden. Utslippene kommer fra takvann og overflatevann fra bedriftsområdet. Vann fra tak og overflater føres til infiltrasjonskummer som til sammen har seks utslippspunkter til fjorden. Dette vannet inneholder en del mikroplast som kommer fra håndtering av kablene.

Kjølevann

Nexans Halden søker om utslipp av kjølevann fra impregneringsanlegget til fjorden. Kjølevannet er uforurenset drikkevann. Mengden kjølevann vil være 70- 80 000 m3 per år. Temperaturen vil variere med årstiden, men vil alltid være under 20 ºC. pH vil være 5,5-7,0. Kjølevannet slippes direkte ut i fjordens overflatelag.

Utslipp til luft

Produksjonen medfører utslipp til luft. Det er to vesentlige kilder til utslipp til luft; ved vask av impregneringskjelene fra produksjon av MI-kabler og ved avgassing av PEX-kabel. Nexans Halden søker om et samlet utslipp av inntil 20 tonn flyktige organiske forbindelser (VOC) årlig.

Dette inkluderer utslipp av 2 tonn VOC per år for vask av impregneringskjeler, og 18 tonn VOC per år for avgassing av PEX-kabler. Utslippspunktene til luft er fordelt over tre hovedområder på bedriften. De fleste utslippspunktene er på tak, men noen er på vegg.

Søker foreslår å ta prøver på utslipp til luft årlig ved utkastene fra rengjøring av impregneringskjeler og ved avgassingskarene for PEX-kabler. Søker ønsker at måleprogrammet for utslipp til luft revideres etter tre år, basert på de beregnede utslippsmengder.

Støy

Søknaden inneholder støyutredning, med støysonekart, datert 18.08.2021. Utredningen er utført i forbindelse med Nexans’ utvidelse av anlegg for kabelproduksjon i Halden.

Støyutredningen viser at den økte aktiviteten medfører at støy nattestid vil kunne overskrides ved to boliger, Knivsøyveien 54 og 56. Nexans Halden skal tilby disse støyskjerming. Den viktigste årsaken til støy er interntransport på fabrikkområdet, gaffeltrucker med ryggevarsling, lastebiler og lignende. Andre aktuelle tiltak som er beskrevet, er å dempe ryggevarsler på trucker og skjerming ved utblåsning av nitrogengass ved kabeltårn.

Ved økt kabelproduksjon så vil behovet for skipstransport og lasting også øke. Det er behov for at større skip med større lastekapasitet kommer til anlegget. Søker oppgir at støy fra havnen ikke vil overskride grenseverdier i dagens tillatelse. Støy gjelder særlig lasting av kabel på skip som ikke kan kobles til landstrøm. Nexans Halden skal i størst mulig grad benytte skip som kobles til landstrøm. For skip som ikke kan benytte landstrøm, må hjelpemotorer være i drift for å forsyne skipet med kraft. Slike hjelpemotorer kan være støyende. Lastingen er en tidkrevende prosess som kan ta flere uker og pågår døgnkontinuerlig.

Nexans Halden har fått utført støymålinger under lasting av kabel på skip som ikke har landstrøm. Målingene indikerer at det generelle støykravet på maksimalt 55 dB(A) overholdes, men at det strengere «sommerkravet» på 45 dB(A) på natt kan overskride hos to naboer: Svinesundveien 190 og den nærmeste fritidsboligen på svensk side av fjorden. Søker oppgir at Svinesundveien kan skjermes mot støy fra lasting, men dette er ikke mulig for fritidsboligen.

Nexans Halden oppgir at de skal avvikle produksjonen av «umbilical»-kabel som benyttes offshore, da dette ofte innebærer at det er skip uten mulighet til å koble til landstrøm som benyttes ved lasting av denne type kabel. Videre beskriver søker at virksomheten skal gå over til utelukkende produksjon av undersjøiske kraftoverføringskabler som medfører at mesteparten av lastingen foretas av Nexans egne fartøyer, som benytter landstrøm. Virksomheten skal legge inn krav til støy i kundekontraktene for henting av kabel ved Nexans Haldens havn.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Nexans Halden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 24.05.2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2021/16916».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.