Kunngjøring av tilskudd til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester 2024

Søknadsfrist:
7. april 2024 23.59
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner og Helseforetak
Rapporteringsfrist:
7. april 2024 23.59

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. For eksempel utvikling og bidrag til drift av FACT team.

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter, og tjenesteutviklingen skal skje på målgruppens egne arenaer og premisser. Metodene og modellene skal være kunnskapsbaserte og omstilling av eksisterende tjenester skal være i retning av mer oppsøkende, sammenhengende og integrerte.

Publisert 13.02.2024

Målgruppe

Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Søke og/eller rapportere på tilskudd

Det er Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

Søknads- og rapporteringsfrist til Statsforvalteren er 7 april 2024.

Vi gjør oppmerksom på at Helsedirektoratets utlysning har to ulike datoer for søknad og rapportering. Statsforvalteren ønsker dette samlet innen 7. april.

Vedlagt i saken ligger regelverk, søknadsskjema, rapporteringsskjema og økonomirapporteringsskjema for ordningen. Fullstendig utlysning finner du på Helsedirektoratet sin hjemmeside

Søker kan velge å utvikle tiltak gjennom kommunale tiltak/tjenester, interkommunalt samarbeid eller i samarbeid med helseforetak og kommune. Kommunen skal stå som hoved søker, også når det søkes om midler til tiltak sammen med helseforetak. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket. Det forutsettes at en samarbeidsavtale for det tiltaket/prosjektet det søkes midler til, vedlegges søknaden.

Som en overgangsordning kan helseforetak stå som søker sammen med kommunen der det har vært gjort tidligere og da med samarbeidsavtale. En part søker på vegne av samarbeidspartnere, og er økonomisk og administrativt ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet ovenfor Helsedirektoratet.

Merk: For FACT – team er det endringer i de økonomiske nedtrappingsbetingelsene (se regelverk).

 

Kontaktperson for tilskuddsordningen er:

Kim Åge Stenseth

Epost: kim.stenseth@statsforvalteren.no

 

Søknadsfrist:
7. april 2024 23.59
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner og Helseforetak
Rapporteringsfrist:
7. april 2024 23.59