Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid - rus og psykisk helse

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner

Kunngjøring av tilskudd: Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

Publisert 15.03.2021

Bevilgningen til tilskuddsordningen er et tillegg til statsbudsjettet Prop 79S - Innst. 232 S (2020-2021). Bakgrunnen er at koronapandemien og ivaretakelse av smittevernhensyn fortsatt krever ekstra ressurser for å opprettholde det kommunale helse- og omsorgstilbudet for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

Kartlegging av tilsvarende tilskudd for 2020 viser at tilskuddsmidlene for de fleste kommunene var avgjørende for tilpassing og etablering av nødvendige tilbud for målgruppen. Det er bakgrunnen for at tilskuddet videreføres og forsterkes. 10 kommuner i Innlandet fikk til sammen 3,2 millioner kroner over denne tilskuddsordningen i 2020 og evalueringen av tiltakene ble så gode at regjeringen dobler rammen til fordeling i 2021. Se sammendrag av læringspunkter fra ordningen i 2020 her

I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er sårbar, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull. Vi håper på stor aktivitet knyttet til denne ordningen.

Søknaden

Søknadsfrist: 12.04.2021.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen. Vi ber om at det skrives en kortfattet søknad som beskriver tiltaket samt budsjett/søknadsbeløp for tiltaket. Viser videre til regelverket for ordningen.

Søknadene sendes Statsforvalteren i Innlandet pr. post:

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no - gjerne med elektronisk kopi til saksbehandler: fmheabe@statsforvalteren.no.

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner