Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021

Søknadsfrist:
1. april 2021
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner alene, eventuelt i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører. Fylkeskommunen kan søke tilskudd til kompetanseutvikling. 

Statsforvalteren forvalter kompetanse- og innovasjonstilskuddet. Formålet er å stimulere til utvikling og innovasjon på helse- og omsorgsfeltet. 

Publisert 05.02.2021

Vi viser til nasjonale mål og føringer i Meld. St 26 2014-2015 – Primærhelsemeldinga, Meld. St. 15 2017-2018 Leve hele livet og Kompetanseløft 2025. Vi viser også til brev datert 9.1.2021 fra Helsedirektoratet til kommunene om kriterier for å bli prioritert innenfor tilskuddsordninger, samt brev datert 1.2.2021 fra Statsforvalteren til kommunene med kartlegging av status for arbeidet med Leve hele livet.

Det er sterke anbefalinger om at kommunene bør ha en strategi for kompetanseplanlegging. Det er utført kartlegginger og intervjuer med kommuner som har en strategisk kompetanseplan. Se rapport fra Rambøl på Helsedirektoratets hjemmesider.

Delmål for tilskuddet

  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrke lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.
  • Etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis.

Hvem kan søke?

Kommuner alene, eventuelt i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører. Fylkeskommunen kan søke tilskudd til kompetanseutvikling. 

Søknadsfrist: 01.04.2021

Søknadsfrist:
1. april 2021
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner alene, eventuelt i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører. Fylkeskommunen kan søke tilskudd til kompetanseutvikling.