Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd for velferdsteknologi

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet eler som kan integrere velferdsteknologi i sin helse- og omsorgstjeneste,
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Foto: PublicDomainPicturs/Pixabay.com.

Tilskudd til implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift.

Publisert 02.02.2021

Tilskuddet kan søkes av kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet, samt nye kommuner som er modne nok til å integrere velferdsteknologi i sin helse- og omsorgstjeneste.

I samarbeidsprosjekter er det søkerkommune som er ansvarlig for søknaden, men det skal komme tydelig frem i søknaden hvem de samarbeider med.

Bakgrunn og mål

Målet er å stimulere kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt ved å integrere og forankre helhetlige tjenestemodeller slik at velferdsteknologi forblir et godt integrert tilbud i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Tilskuddsordningen følger opp St.Meld.29 (2012-2013 «Morgendagens omsorg») og inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Hovedmålet for satsingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i kommunen. Med integrerte tjenester menes at kommunene skal ha etablerte rutiner for å kunne identifisere, kartlegge og tilby velferdsteknologi på lik linje med andre helse- og omsorgstjenester.

Søknad

Søk om tilskuddet på Helsedirektoratets sider her

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet eler som kan integrere velferdsteknologi i sin helse- og omsorgstjeneste,
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner