Statsforvalteren ber om at erstatningsordninger for bruk av skogsmaskiner ved skogbrann revideres

Illustrasjonsbilde skogbrann
Skogbrann Foto: Stian Olberg / DSB.

Brannsjefer rekvirere skog- og landbruksmaskiner for å hjelpe til å slokke skogbranner. Dette er en viktig og nødvendig ressurs for effektivt å slokke skogbrann. Skaderekvirert materiell dekkes av brann- og eksplosjonsvernloven, men dette omfatter ikke erstatning for indirekte tap mens man venter på reparasjon eller nytt utstyr.

Publisert 20.07.2023

Det er viktig at alle som ønsker å bidra til slokking av skogbrann tar kontakt med brannvesenet for å sikre at de er dekket av denne ordningen.  

Statsforvalteren i Innlandet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om på nytt å vurdere om tap av inntektsgivende arbeid som følge av skade ved slukking av skogbrann skal dekkes. Dette gjelder i hovedsak skogsmaskiner, men vil også omfatte landbruksmaskiner og annet materiell brannvesenet er avhengig av for å slokke brann.

Tidligere vurdert: 

DSB vurderte i 2019 at indirekte tap, eksempelvis tap som følge av at vedkommende ikke kan utføre normalt inntektsgivende virksomhet i påvente av reparasjon eller ny maskin, ikke dekkes. Dette har ført til at entreprenører og bransjeorganisasjoner ikke ønsker å avtalefeste rekvisisjon. Dette er noe brannvesenet og Statsforvalteren ønsker. Avtalefestet rekvisisjon vil gi brannvesenet og sivilsamfunnet en forutsigbar og dimensjonert støtte som styrker vår felles beredskap for skogbrann.

Klimaendringer og framskrivninger peker på at vi må være forberedt på større og hyppigere skogbranner i landet vårt, og Statsforvalteren i Innlandet har med bakgrunn i dette fått i stand en samarbeidsavtale mellom brannsjefsutvalget, skognæringen og Statsforvalteren. Avbruddserstatningsutfordringen har dessverre ført til at vi ikke har klart å få til fastsatte leieavtaler mellom skognæring og brannvesen ennå. 

Bedt om ny vurdering

Vi har derfor nå bedt DSB på ny å vurdere om gjeldende erstatningsordning også skal omfatte indirekte tap. Statsforvalteren mener at det er fortolkingen av skadebegrepet i Brann- og eksplosjonsvernloven som er kjernen i partenes problem. Statsforvalteren ønsker at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i dialog med juridisk avdeling i Justis- og beredskapsdepartementet gjør en ny vurdering av Brann- og eksplosjonsvernloven ved rekvisisjon. 

Må være rekvirert for å få forsikring 

Skog- og landbruksmaskiner er til stor hjelp i slokking skogbrann. For å være forsikret må utstyr og mannskap være rekvirert av brannvesenet. De som ønsker å hjelpe til må derfor ta kontakt med brannvesenet før de går i aksjon for å komme innenfor ordningen om rekvisisjon.