Stabil situasjon ved Braskereidfoss kraftverk

Det er nå tilnærmet lik vannstand oppstrøms og nedstrøms kraftverksdammen. NVE melder at det ikke vil bli noen ytterligere økning i vannstand nedstrøms på grunn av bruddet i dammen. Dambruddsbølgen er liten, og blir mindre og mindre nedover vassdraget.

Publisert 09.08.2023

Vannstanden ved Elverum er i ferd med å kulminere på et nivå som er omkring 25 cm under nivået fra flommen i 2018.

Det er fortsatt innsatspersonell i området som overvåker stedet der bruddet i dammen er. Veier i området og annen infrastruktur er berørt, og dermed kan det være begrensninger på ferdsel i området inntil videre.

Kommunene Våler, Grue, Åsnes, Elverum, Sør-Odal og Kongsvinger deltok i møtet med Statsforvalteren i Innlandet, samt Midt-Hedmark brann og redning, Sivilforsvaret og Länsstyrelsen i Värmland.

Erik Holmquist, NVEs flomvarslingstjeneste, og Morten Skoglund, sjefsingeniør i Damtilsynet, deltok også i møtet.

Kontaktpersoner