Skogbrannfare og behov for tiltak

Denne uka har det vært 4 skogbranner og 12 markbranner i Innlandet. Det er oransje farenivå for skogbrann, og det ser ut som om regnet uteblir. Kommunene kan selv innføre lokal forskrift med forbud om å gjøre opp ild.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2022

110-sentralen i Innlandet ser ingen bedring i nær fremtid og regioner som grenser til Innlandet har allerede innført forbud mot bruk av ild i hele distrikt, eksempelvis Øvre Romerike.

Kommunene kan selv innføre lokal forskrift

Forskrift om brannforebygging ble i 2020 endret slik at kommuner nå har en tydelig mulighet til å innføre lokal forskrift med forbud om å gjøre opp ild når som helst i løpet av året og alle steder utendørs. For at kommunene skal kunne forby dette må det være spesielt stor brannfare eller andre ekstraordinære forhold i kommunene. Det er utarbeidet egen veiledning på dette punktet, samt at det er laget forslag til hvordan lokal forskrift kan se ut.

Vær oppmerksom på at det er kommunen som har hjemmel i denne forskriften, og brannsjef må evt. delegeres myndighet om de skal utforme forskrift.

Foreslår samarbeid over kommunegrensene

Statsforvalteren i Innlandet mener at tiltak for å begrense skogbrann må tilpasses området som er utsatt. Felles tiltak og samarbeid over kommunegrenser kan derfor bli nødvendig og bør vurderes.

Gjeldende regler

  • Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 5.
  • Enhver plikter å følge forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september med visse unntak, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
  • Enhver plikter også å overholde andre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i et nærmere definert område når dette følger av lokal forskrift.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, sentrale eller lokale forskrifter, eller som medvirker til dette, straffes med bot eller fengsel, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 42.