Grenseredningsrådet

Foto av norsk og svensk flagg

Grenseredningsrådet for Innlandet i Norge, Dalarna- og Värmland län i Sverige.

Målet med Grenseredningsrådet

Målet er å tydeliggjøre og videreutvikle samarbeid over riksgrensen i forbindelse med redningstjeneste, samfunnssikkerhet og beredskap. 

Rådets medlemmer

Rådet består av representanter fra følgende etater:

 • Länsstyrelsene i Dalarna og Värmland
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Innlandet politidistrikt
 • Polisen i region Bergslagen (Dalarna, Värmland og Örebro)
 • Midt-Hedmark  brann- og redningsvesen
 • Glomdal brannvesen
 • Räddningstjänsten i Älvdalen Malung-Sälen, Torsby og Arvika-Eda
 • Landstingene i Dalarna og Värmland
 • Sykehuset Innlandet  
 • Nødmeldetjenesten (SOS-alarm i Sverige og 110, 112 og 113 i Norge)
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt
 • Heimevernet Innlandet (05)
 • Forsvarsmakten region Dalarna og Värmland

Samarbeidsavtaler

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom län og fylke og direkte mellom grensekommunenes redningstjenester om forpliktende samarbeid i henhold til Nordisk rammeavtale om samarbeid over territorialgrensene for å hindre eller begrense skader på mennesker, eiendom eller miljø ved ulykkeshendelser

Øvelser

Det er gjennomført flere samarbeidsøvelse i rådet regi og nye øvelser er under planlegging.

GrenseROS

Det ble i 2016 laget en felles risiko- og sårbarhetsanalyse - GrenseROS.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for grenseområdet i Hedmark, Dalarna og Värmland, GrenseROS, er utarbeidet av en prosjektgruppe med representanter for de to länene og fylket, og inngår i prosjektet Grenseløs krisehåndtering.

GrenseROS er ikke ment å gi en komplett oversikt over alle risikoforhold i grenseområdet, men skal gi en oversikt over risikoforhold som vil kunne ha konsekvenser for begge sider av riksgrensen, og/eller kreve redningsinnsats og samordning av svenske og norske myndigheter.

Målgrupper for GrenseROS er aktører som inngår i Grenseredningsrådet og Grensekomiteen for Hedmark og Dalarna. Nødetater, länsstyrelser, Statsforvalter, regionale etater med beredskapsansvarog kommuner i grenseområdet.

Resultatene av analysene i GrenseROS skal gi innspill til tiltak for å redusere risiko, og også til scenarier og tema for felles øvelser i regi av Grenseredningsrådet.


Publisert 16.11.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med.