Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse

Kartutsnitt fra området som er omtalt i saken

Statsforvalteren har avslått søknaden om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen om å opparbeide 250 meter gang- og sykkelvei på E16 på strekningen inn mot Kongsvinger. Arbeidet med å bygge ut sju nye boenheter i boligområdet Nesteby gård kan derfor ikke starte opp før gang- og sykkelveien er på plass.

Publisert 15.03.2024

Bakgrunn for saken

Arkitektlaget AS, på vegne av Nesby Utvikling AS, søkte om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse i gjeldende reguleringsplan om å bygge 250 meter gang- og sykkelvei.

Bakgrunnen for søknad om dispensasjon var et ønske om å starte arbeid med å bygge ut sju nye boenheter i det regulerte boligområdet. Rekkefølgebestemmelsen tilsier at dette ikke kan påbegynnes før gang- og sykkelvei er etablert på E16 på strekning inn mot Kongsvinger.

Saken har en lang forhistorie og har tidligere vært klagebehandlet både hos Fylkesmannen i Hedmark og Statsforvalteren i Innlandet. Klagene har ikke ført fram. Arkitektlaget AS mener nå at nye momenter i saken fører til at vilkårene for å innvilge dispensasjonssøknaden er til stede.

I forkant av at saken ble sendt på høring gjorde kommunens administrasjon en grundig vurdering av de nye momentene søker argumenterer for. Administrasjonen vurderte at disse momentene ikke påvirker det faktum at intensjonen med bestemmelsen er å bidra til å sikre trygg forbindelse for gående og syklende langs en trafikkfarlig vei, mellom Kongsvinger by og boligområdet Nesteby gård. De mener at hensynet til trafikksikkerhet ikke kan skyves til side, og at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved å gi tillatelse. Administrasjonen konkluderer derfor med at det ikke foreligger hjemmelsgrunnlag for å gi dispensasjon.

Søknaden ble sendt til berørte regionale og statlige myndigheter for uttalelse. Statens Vegvesen, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet uttalte seg til dispensasjonssøknaden og samtlige myndigheter støttet administrasjonens vurdering om at det ikke var grunnlag for å gi dispensasjon. Planutvalget i Kongsvinger kommune innvilget likevel dispensasjonssøknaden i et enstemmig vedtak i sitt møte.

Klaget på vedtak

Både Statens Vegvesen og Statsforvalteren i Innlandet klaget på vedtaket, men formannskapet i kommunen tok ikke klagene til følge. Statsforvalteren i Oslo og Viken ble oppnevnt som settestatsforvalter til å avgjøre klagesaken.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert saken, og kommet til at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd ikke er oppfylt. Dispensasjon kan dermed ikke innvilges. Les hele vedtaket her (pdf).

Statsforvalteren endrer derfor kommunens vedtak av 12.09.2023, og avslår søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan. Klagene har ført frem.