Behandlet 272 plan- og byggesaker i 2022

Illustrasjon: presentasjon av statistikk
Illustrasjon Foto: Pixabay.

Statsforvalteren i Innlandet behandlet til sammen 272 plan- og byggesaker 2022. Tall fra tidligere år er også tatt med til sammenligning.

Publisert 26.01.2023

Innlandets 46 kommuner behandler et stort antall saker etter plan- og bygningsloven hvert år. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak kommunene treffer etter denne loven, og får derfor oversendt plan- og byggesaker fra kommunene hvor klager ikke er tatt til følge av kommunen.

Klagesakene deles grovt sett inn i byggesaker og plansaker. Byggesaker kan for eksempel gjelde oppføring av nye boliger, tilbygg, bruksendring eller etablering av vei. Under byggesaker hører også dispensasjoner (unntak fra lov, forskrift eller plan). Med «plansaker» menes saker om vedtakelse eller endring av reguleringsplan. Eksempler på det som nedenfor omtales som «andre saker», er ekspropriasjon, utsatt iverksetting og dekning av sakskostnader.

Saksmengde

Behandlede saker pr. år

 • 2022: 272
 • 2021: 270
 • 2020: 298
 • 2019: 247
 • 2018: 233

Sakstyper

Diagram 1:

 • Klage på byggesak: 197
  Av disse:
  • alminnelig byggesak: 66
  • dispensasjon: 105
  • ulovlighetsoppfølging (*): 26
 • Klage på reguleringsplan: 39
 • Andre saker: 36

(*) Omfatter pålegg om retting, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Diagram 1 i et kakediagram som viser sakstyper.

Har klagene ført fram?

Diagram 2:

Antall klager som har blitt tatt til følge, dvs. endt med opphevelse eller omgjøring:

 • 74 klager (27 %)
Diagram 2 viser hvor mange prosent av klagene som har ført frem.

Kun 1 av dem gjaldt reguleringsplan.  Få klager på reguleringsplan fører frem. Her kan du lese mer om hvorfor.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren har etter loven en frist på 12 uker på å behandle klager i plan- og byggesaker.

 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2022: 11 uker
 • Andel saker behandlet innenfor frist: 67 %

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Statsforvalterens rolle i klagesaker

 • Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven.
 • Vi skal ivareta rettssikkerhet og sørge for at kommunens vedtak holder seg innenfor rammene av loven. Vår overprøving kan gjelde både saksbehandling, lovforståelse og skjønnsutøvelse.
 • Hvor vid adgang vi har til å overprøve vedtaket varierer med hva avgjørelsen gjelder.
 • I byggesaker kan vi normalt overprøve alle sider av saken. Når avgjørelsen angår skjønnsmessige vurderinger, typisk estetikk, høyde og plassering, er vår myndighet begrenset. Dette av hensyn til det kommunale selvstyret.
 • Ved klage på reguleringsplan har Statsforvalteren begrenset overprøvingskompetanse. Se denne veiledningsartikkelen