Innvilger endelig dispensasjon for vindkraftverk

Bilde: Austri Kjølberget DA

Dispensasjonssaken om Kjølberget vindkraftanlegg er nå avgjort av Statsforvalteren. Våler kommunes dispensasjon opprettholdes, med to av tre vilkår.

Publisert 14.11.2022

Gitt dispensasjon i flere omganger

Kommunen innvilget opprinnelig dispensasjon fra kommuneplanen i 2016. Denne løp ut etter 3 år. I 2021 ga kommunen dispensasjon på nytt, denne gangen på vilkår. Statsforvalteren opphevet vedtaket grunnet manglende begrunnelse. Den tredje dispensasjonen ble gitt av Våler kommune i 2022, og er endelig avgjort gjennom vår klagebehandling. 

 

Utbygger klager på vilkår

Vindkraftselskapet klager på et vilkår om økonomisk bidrag. Kommunen har satt vilkår om at selskapet skal betale et årlig bidrag på kr. 1 million i hele vindkraftverkets levetid. Pengene skal settes på et fond som skal tjene til «finansiering av avbøtende tiltak rettet mot skogfinnenes tradisjonelle boområde». Fondet skal forvaltes av kommunen.

 

Statsforvalteren mener at vilkåret er ulovlig. Kommunen har ikke dokumentert at følgene av tiltaket gir grunn til såpass vidtrekkende forpliktelser. Vilkåret er etter vårt syn ikke nært nok knyttet til konkrete skadevirkninger. Hvilke tiltak som kan være aktuelle er heller ikke synliggjort. Beløpets størrelse gjør at det må stilles strenge krav til å dokumentere årsakssammenheng og definere behovet for konkrete avbøtende tiltak. Statsforvalteren konkluderte derfor med at kommunen ikke kunne fastsette dette vilkåret.

 

Kommunens skjønn

Kommunen bestemmer om de vil innvilge dispensasjon eller ikke. Kommunen kan også stille vilkår for å innvilge dispensasjon. Statsforvalteren griper svært sjelden inn i kommunens skjønnsutøvelse. Det å stille vilkår er en del av kommunens skjønn.

 

Denne gangen har vi valgt å innvilge dispensasjon, men å stryke det ene vilkåret kommunen fastsatte. Saken er behandlet flere ganger av kommunen, og det er gitt dispensasjon hver gang. Av hensyn til partene mener vi derfor at det er viktig å få en endelig avgjørelse. Vi har opprettholdt de to andre vilkårene (radarstyrt varsling og oppfølging av fugl). Kommunen har dermed fått utnytte sitt skjønnsrom og «strammet inn» vedtaket siden den opprinnelige dispensasjonen ble gitt.

 

Klager fra flere hold

Interesseorganisasjonene Motvind og La Naturen Leve har også klaget på vedtaket. Disse har stilt seg negative til at dispensasjonen innvilges. Statsforvalteren fant ikke grunn til å ta disse klagene til følge, da innholdet er avklart i tidligere klageavgjørelser.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Nærmere om vilkår

Kommunen kan innvilge dispensasjon på vilkår om at søker oppfyller noen plikter. Dette følger direkte av § 19-2 i plan- og bygningsloven.

 

Omfanget av vilkår som kan settes følger av den alminnelige forvaltningsrettslige vilkårslæren. Dette er ulovfestede regler som er utviklet over lang tid i domstolene og forvaltningen. For at et vilkår skal være lovlig må det være både saklig og forholdsmessig ut fra det byggetiltaket saken gjelder.