For enkel behandling av reguleringsplan – gyldig likevel

Illustrasjon: Norconsult
Illustrasjon: Norconsult

Flere naboer klaget på at endringene i reguleringsplanen for Hoberg øst i Stange var for omfattende, og behandlet på en for enkel måte. Statsforvalteren var enig med klagerne, men kom til at vedtaket likevel var gyldig.

Publisert 01.04.2022

For å legge til rette for andre byggetrinn av Hoberg skole, har Stange kommune vedtatt å endre deler av reguleringsplanen for Hoberg øst. Endringen av reguleringsplanen ble behandlet etter såkalt «forenklet prosess» etter pbl. § 12-14 andre og tredje ledd.

 

For omfattende endringer

For å få plass til nye skolebygg og bedre uteområder, ble det både gjort betydelige endringer i infrastruktur og arealformål. Endringene omfatter blant annet flytting av adkomstveien til skolen og for flere naboer, nytt hovedparkeringsanlegg, opprustning av uteområder og etablering av ny av- og påstigningsløsning for buss i et eksisterende friområde.

Totalt sett var endringene etter Statsforvalterens vurdering for omfattende til at planen kunne behandles på forenklet måte. I stedet skulle endringene av planen vært behandlet etter ordinær prosess, slik at en større krets av berørte hadde blitt gitt mulighet til medvirkning.

Avgjørende feil?

At planen var behandlet på den enklere måten, var etter Statsforvalterens vurdering en feil ved saksbehandlingen. Spørsmålet ble dermed om feilen hadde hatt innvirkning på vedtaket, og om planendringen som følge av dette var ugyldig. Den avgjørende forskjellen mellom forenklet planbehandling og behandling etter ordinær prosess, er hvem som kan fatte vedtak og graden av medvirkning ved hvem som varsles.

En rekke eiere av naboeiendommer og en velforening hadde uttalt seg til planendringene. Statsforvalteren vurderte det som overveiende sannsynlig at disses syn på saken vil være representativt også for øvrige berørte til planområdet. I tillegg hadde klagerne kommet med omfattende anførsler i to omganger.

Ettersom en såpass stor krets av berørte hadde kommet med forskjellige bemerkninger til planendringene, anså vi at hensynet til medvirkning i stor grad var ivaretatt selv om planen var behandlet på en enklere måte. Vi fant det lite sannsynlig at det ville kommet inn vesentlige flere bemerkninger av avgjørende betydning dersom planen i stedet hadde blitt behandlet på ordinær måte. Slik Statsforvalteren vurderte det hadde dermed feilen ved forenklet behandling ikke hatt innvirkning på vedtakelse av planen, og kommunens vedtak var derfor likevel gyldig.

 

Statsforvalterens klageavgjørelse kan du lese her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.