Grønt lys for telemast på Raknerud

Illstrasjonsfoto fra Pixabay
Illstrasjonsfoto fra Pixabay

Klage på dispensasjon til oppføring av basestasjon på Raknerud i Gran kommune, er nå behandlet av Statsforvalteren. I klageavgjørelsen stadfester Statsforvalteren kommunens dispensasjon. 

Publisert 17.09.2021

Bedre dekning

Telenor har søkt om å få føre opp en basestasjon på Raknerud i Gran kommune. Basestasjonen består av en 24 meter høy telemast og en utstyrshytte. Formålet er å bedre mobildekningen. 

 

Satt på vent

Plasseringen av basestasjonen er i et område hvor det er registrert flere sårbare planter og naturtyper. På grunn av dette besluttet Statsforvalteren 19. juli 2021 at kommunens dispensasjonsvedtak ikke kunne iverksettes før klagen er avgjort. 

Tiltakshaver måtte derfor vente med å føre opp masten til klagen var ferdig behandlet hos Statsforvalteren.

 

Fordeler og ulemper

Ett av vilkårene for å kunne gi dispensasjon er at fordelene må være klart større enn ulempene. Det er ikke tvilsomt at basestasjonen vil ha noen ulemper. Blant annet vil basestasjonen avvike fra de naturlige omgivelsene der hvor den skal plasseres på Raknestad. Stasjonen vil også være en ulempe for utøvelsen av landbruks- og friluftsinteresser i området. 

Etter en gjennomgang av saken konkluderer Statsforvalteren med at ulempene er begrenset. Selve basestasjonen etterlater seg ikke stort fotavtrykk i naturen, og stasjonen skal dessuten ha jordfarge for at den best mulig skal gli inn i landskapet.

Veid opp mot fordelene knyttet til bedre mobildekning, mener Statsforvalteren at fordelene er klart større enn ulempene.

 

Kommunens valg

Ingen har krav på dispensasjon. Selv om vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt, er det opp til kommunens skjønn om dispensasjon skal gis. Skjønnsutøvelsen til kommunen må imidlertid være forsvarlig.

Statsforvalteren mener at kommunens skjønn i denne saken bygger på forsvarlige avveininger. Derfor ser Statsforvalteren ikke grunn til å sette til side kommunens skjønn i saken.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.