Telemast i Gran satt på vent

Illstrasjonsfoto fra Pixabay
Illstrasjonsfoto fra Pixabay

Gran kommune innvilget søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til å oppføre telemast med tilhørende utstyrshytte. Statsforvalteren besluttet at kommunen sitt vedtak ikke skal iverksettes før klagebehandlingen er avsluttet.

Publisert 20.07.2021

Sårbart område

Gran kommune vedtok den 10.03.2021 å gi dispensasjon fra arealformålet for oppføring av telemast med mer. Anlegget sin plassering ville imidlertid bli i et område hvor det var identifisert flere sårbare planter og naturtyper. Statsforvalteren besluttet den 19.07.2021 at hensynet til føre-var prinsippet fikk gjennomslag selv om det ikke var gjort funn av slike sårbare planter og naturtyper i selve anleggsområdet.

Risikoen for uopprettelige skader i forbindelse med hugst av trær for å få plassert masten og tilhørende utstyrshytte og i forbindelse med nedgraving av strømkabler, ble funnet å være avgjørende. Det er et spørsmål i saken om det er gjort tilstrekkelige undersøkelser om naturmangfoldet i området, og det var få opplysninger i saken om konsekvensene ved at det ble besluttet utsatt iverksettelse, ut over at anlegget skulle forbedre mobildekningen. Statsforvalteren besluttet at vedtaket ikke skal iverksettes inntil klagebehandlingen er avgjort.

Saksbehandlingstiden

Statsforvalteren har varslet partene om at det for tiden er en del saksbehandlingstid. Slik situasjonen ser ut nå, forventer Statsforvalteren å avgjøre klagesaken senest innen 16. september 2021.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner