Sluttstrek i sak fra 2006

Foto: 1881.no
Foto: 1881.no

Lillehammer kommune ga i 2006 byggetillatelse for fritidsbolig ved Mellsjøen i Fåberg østfjell. Boligen ble bygget utover det kommunen hadde gitt tillatelse til. Dette ga kommunen ikke dispensasjon for i ettertid, noe hytteeieren påklaget til Statsforvalteren. 

Publisert 10.06.2021

Bakgrunn

Saken har en lang forhistorie og har vært innom tidligere Fylkesmannen i Oppland og Innlandet i flere omganger, før saken igjen havnet på bordet hos Statsforvalteren i Innlandet.

Lillehammer kommune innvilget i 2006 byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig ved Mellsjøen i Fåberg østfjell. Fritidsboligen ble oppført samme år. Året etter var kommunen på befaring og oppdaget terrassen som ikke var omsøkt. Hytteeieren sendte straks brev til kommunen der han forklarte situasjonen. Da han ikke fikk noen skriftlig tilbakemelding, trodde han at alt var i orden.

Hele syv år senere, i 2014, sendte kommunen ut varsel om pålegg og tvangsmulkt. Kommunen påpekte samtidig at grunnmuren på fritidsboligen var for høy og dermed i strid med vilkår i tillatelsen fra 2006. Hytteeieren søkte med det samme om dispensasjon for både terrasse og grunnmur.

Det skulle gå flere år før kommunen gjorde en fullstendig behandling av hytteeierens søknad, og først den 11. juni 2020 behandlet Planutvalget i Lillehammer søknaden. Utvalget avslo søknaden og mente det ikke var grunnlag for å gi dispensasjon. Vedtaket ble påklaget av hytteeierens advokat som mente at vilkåret om grunnmuren var ugyldig og at den var oppført i tråd med tillatelsen. Han mente også at det var grunnlag for å gi dispensasjon for terrassen.

Fordeler større enn ulempene

Statsforvalteren har gjort en konkret vurdering av vilkårene for dispensasjon. Vi har konkludert med at terrassen ikke vil komme i konflikt med hensynene som arealformålet og byggeforbudet langs Mellsjøen skal ivareta.

Vi har videre vurdert at fordelene ved tiltaket vil være klart større enn ulempene. Ulempene som i hovedsak knytter seg til økt privatisering av strandsonen, er beskjedne i denne saken. Fritidsboligen ligger i et område som er forholdsvis privatisert og nedbygd, og etter vårt skjønn vil ikke terrassen virke mer privatiserende enn det den eksisterende bebyggelsen allerede innebærer.

Av hensyn til sakens omfattende forhistorie og samfunnsøkonomiske kostnader, har Statsforvalteren lagt stor vekt på å få avsluttet saken. Statsforvalteren har derfor kommet til at det er riktig å innvilge dispensasjon for terrassen.

 

Grunnmuren er lovlig

Når det gjelder høyden på grunnmuren, har hytteeieren blitt hørt. Statsforvalteren har funnet at vilkåret om grunnmurshøyde i byggetillatelsen fra 2006 er ugyldig. Dette innebærer at grunnmuren er bygd i tråd med byggetillatelsen.

 

Kritikkverdig saksbehandling

Statsforvalteren har funnet grunn til kritikk av kommunens saksbehandling. Saken har pågått over altfor mange år og kommunen har gjort flere saksbehandlingsfeil underveis. Kommunen burde ha rettet opp i egne feil og avsluttet saken for mange år siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.