Telia får nei til basestasjon i Gran

Illstrasjonsfoto fra Pixabay

Telia ønsker å forbedre dekningen i Gran, men kommunen ga ikke dispensasjon til basestasjon ved Sølvsberget. Vedtaket ble klaget inn til Statsforvalteren, som nå har stadfestet kommunens avslag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2021

Telemast og utstyrshytte

Formålet med stasjonen er å bedre dekningen for såkalte mobile kommunikasjonstjenester, for eksempel mobiltelefon. Basestasjonen består av en 31 meter høy telemast og en mindre utstyrshytte. Planen var å bygge stasjonen ved hjelp av helikopter og sørge for strømtilkobling via jordkabel langs eksisterende traktorsti.

 

Omstridt plassering

For å oppnå god dekning ønsket Telia å plassere basestasjonen på nordøstsiden av Sølvsberget. Fordi området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-formål), ble det søkt om dispensasjon fra arealformålet.

Flere privatpersoner kom med negative innspill til søknaden. Statsforvalteren og fylkeskommunen sa i sine høringsuttalelser at eventuell tillatelse burde gis på betingelser som minsket telemastens innvirkning på landskapet.

Sølvsberget og området rundt er ansett som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Derfor skal det mye til for å få dispensasjon for tiltak som virker negativt inn på landskapet.

 

Ja til bedre mobildekning, men...

Både kommunen og Statsforvalteren er enig med Telia om at bedre mobildekning er viktig. Den stadig økende digitaliseringen av samfunnet gir større behovet for god telefondekning og nettforbindelse. Dermed er det behov for å at eksisterende dekningsnett forbedres.

Statsforvalteren vurderer likevel at basestasjonen får for store negative virkninger for landskapet og at stasjonen har til dels uavklarte konsekvenser for naturmangfoldet. Etter Statsforvalterens syn åpner derfor loven ikke for å kunne gi dispensasjon.