Vil begrense byen for å styrke sentrum

Forslaget til ny arealplan for Lillehammer svarer ikke godt nok opp kommunens ambisjoner om å styrke sentrum, mener Fylkesmannen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2019

To viktige planer for Lillehammer kommune har nå vært ute på høring: Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Lillehammer by (Byplanen). Fylkesmannen berømmer kommunen for gode utredninger, og for å legge vekt på en videreutvikling av byens kvaliteter og særpreg.

Flerkjernestruktur

Et sentralt grep i forslaget til ny arealdel er å videreutvikle eksisterende flerkjernestruktur, med sentrum som hovedknutepunkt, og med seks tilhørende bydelssenter; Nordre Ål, Søre Ål, Røyslimoen, Vingar, Jørstadmoen og Vingrom. For å lykkes med dette, mener Fylkesmannen det er nødvendig med en tydeligere styring enn planforslaget legger opp til.

Både når det gjelder boligbygging og handel mener Fylkesmannen det er viktig at kommunen ikke legger opp til ytterligere byspredning, med de negative konsekvensene det kan medføre. Her spiller nasjonale mål knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportutvikling og jordvern en vesentlig rolle.

For stor boligreserve

Ved forrige revisjon av kommuneplanens arealdel i Lillehammer påpekte Fylkesmannen at kommunen la til grunn en befolkningsvekst som var urealistisk høy og at det derfor var avsatt for store arealer til bolig. Planforslaget, som når har vært på høring, viderefører i all hovedsak den gjeldende arealbruken. I tillegg er det tatt inn nye boligområder i randsonen til bydelssentrene og i grendene.

Fylkesmannen mener kommunen må redusere antall boligområder utenfor byplanen vesentlig, og sikre at utbygging i bydelssentrene skjer som fortetting innenfor eksisterende byggesoner.

Øker handelsarealet

Kommunen legger i sine planer også opp til å øke handelsarealet i bydelssentrene utover det Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland åpner for. Planene legger opp til etablering av varehandel i bydelssenter og eksterne kjøpesenter langt utover de grensene som er gitt i regional planbestemmelse for lokalisering av varehandel.

Fylkesmannen mener valget om å fravike fra føringene i regional plan ikke er godt nok begrunnet, og at konsekvensene for sentrum eller transportsystem ikke er tilstrekkelig utredet.

Fylkesmannen gir også mange råd til kommunen blant annet knyttet til tilgjengelige boenheter, barn og unge, parkering, gang- og sykkelveger og støy.

Det er viktig at kommunene legger planer som bidrar til å virkeliggjøre egne målsettinger, men som også er i tråd med statlige føringer. Fylkesmannen ønsker en videre dialog med kommunen om både arealplan og byplan, og mener det bør skje umiddelbart.