Standsonen - viktig for friluftslivet

Fylkesmannen har påklaget et dispensasjonsvedtak gitt av Kongsvinger kommune om etablering av tretopphytter innenfor strandsonen 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.02.2019

Kongsvinger kommunen har gitt dispensasjon for etablering av en tretopphytte ca. 20 meter fra strandsonen. Tiltakshaver ønsker etter hvert å utvide med flere tretopphytter. Fylkesmannen har påklaget vedtaket.

Det er et nasjonalt ønske å bevare strandsonen fritt tilgjengelig for allmennheten. Fylkesmannen har et ansvar for å påse at LNF-områder ikke bygges ut bit for bit og har derfor en restriktiv holdning til hyttebygging i strandsonen langs vassdrag. Det er viktig at vassdragene forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser, samt at det biologiske mangfoldet i strandsonen ikke forstyrres ved utbygging. Ved etablering av fritidsboliger i strandsonen vil dette virke privatiserende og hindre allmennhetens muligheter for friluftsliv.

Allemannsretten gir alle lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en viktig forutsetning for friluftsliv.

Kontaktpersoner