Mekling om detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark førte ikke fram

Planområde Ringsaker Handelspark

Ringsaker kommune ønsker å åpne for etablering av Biltema på næringsareal langs E6, et forslag som er møtt av innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2021

I dag er det gjennomført mekling om reguleringsplan for Ringsaker Handelspark ved Olrud. Partene ble ikke enige om en løsning, og saken vil bli oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse.

Ringsaker kommune ønsker å åpne for detaljvarehandel innenfor et område som er regulert til plass- og transportkrevende varehandel, og dermed legge til rette for at Biltema kan etablere seg innenfor Ringsaker Handelspark.

I innsigelsene fra statlige myndigheter er det lagt vekt på at endring av reguleringsplanen legger til rette for en utvikling som er i strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Detaljvarehandel i dette området vil i hovedsak bli bilbasert, og vil ikke bidra til nasjonale målsettinger om redusert transportbehov. Endringen er også i strid med føringer i Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i Hamarregionen, og dermed i strid med viktige regionale strategier for framtidig lokalisering av nærings- og handelsområder som kommunene i regionen sluttet seg til i 2009.

Statsforvalteren og Statens vegvesen la i meklingen særskilt vekt på den uheldige presedensvirkningen av planforslaget. Det ligger flere tilsvarende areal langs hovedfartsårer gjennom Hamarregionen ellers i Innlandet, hvor det i dag kun tillates plasskrevende varehandel. Å åpne for detaljvarehandel på disse arealene vil føre til en utvikling som er i strid med nasjonale føringer, gi økt transportbehov og bidra til en svekking av handelsgrunnlaget i byer og tettsteder. Detaljvarehandel skal lokaliseres slik at det bygger opp om etablerte tettsteder og sentrumsområder.