Løsning i jernbanemeklingen mellom Hamar kommune og Bane NOR

Partene i jernbanemeklingen kom i dag frem til en løsning. Kompromisset sikrer at Hamar kommune kan komme videre med sitt behov for å utvikle byen og trekke til seg etableringer, og Bane NOR kommer videre med sitt overordnede prosjekt, å utvikle jernbanetilbudet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.10.2020

Den omforente enigheten innebærer en bearbeidet løsning med dagens stasjonsplassering. Dette gir lavere investeringskostnader for Bane NOR. For Hamar kommune innebærer dette at viktige byutviklingsprosjekter kan realiseres. Planarbeid for utbygging av IC gjennom Hamar starter opp igjen når det foreligger finansiering i NTP/kommende statsbudsjetter. Tidshorisonten tilsier at planarbeidet vil ligge langt fram i tid, og det er for tidlig å si noe om løsning nå.

Ser frem til å utvikle Hamar videre

Partene ser fram mot et videre samarbeid om å utvikle Hamar til beste for byen og Innlandet. - Man har jobba hardt og konstruktivt for å finne en løsning innenfor det man må ta en beslutning på nå, og som vil sikre en god utvikling av Hamar fremover, hvor også staten bidrar betydelig, sier meklingsleder Sigurd Tremoen.

Skal behandles av Hamar kommunestyre

Meklingsløsningen som det ble enighet om i dag, skal opp til politisk behandling i Hamar kommunestyre den 4. november. Meklingen har pågått siden 28. august. Løsningsforslaget som de to partene har kommet frem til i meklingen, ligger vedlagt her i artikkelen. 

Dette er partene i meklingen

Partene er Hamar kommune, Bane NOR, Statens Vegvesen Region Øst og Fylkesmannen i Innlandet. Innlandet fylkeskommune er observatør.

Delegasjonslederne i meklingen

Hamar kommune: Ordfører Einar Busterud

Bane NOR: Leder Forvaltning og samfunnskontakt Ragnhild Lien

Statens Vegvesen Region Øst: Avdelingsdirektør Fred Anton Mykland

Fylkesmannen i Innlandet: Direktør Haavard Elstrand

Innlandet Fylkeskommune: Fylkesrådmann Tron Bamrud

Meklingsleder

Sigurd Tremoen, assisterende fylkesmann i Innlandet.

Mekling om dobbeltspor - forslag fra partene

Mekling om KDP dobbeltspor gjennom Hamar

Hamar kommune og Bane NOR er enige den 19.10.2020 om følgende løsning:

Planarbeidet for dobbeltspor gjennom Hamar har pågått i mange år og forutsetningene har blitt endret underveis. Planarbeidet startet opp med forutsetninger om rask gjennomføring. Intensjonen var at man bygget seg fortløpende nordover fra Oslo via Hamar til Lillehammer, med full utbygging av dobbeltspor langs hele strekningen fra sør til nord.

Forutsetninger for dobbeltspor nå er at man bygger de dobbeltsporparsellene eller kryssingsspor som har størst effekt på jernbanetilbudet, slik at man kan kjøre flere tog raskere. Kostnadsnivået gjør at det vil ta svært mange år før man ser sammenhengende dobbeltspor på hele strekningen. Det er tydelige signaler om å bygge mellom byene siden mange strekninger gjennom byer ofte er svært dyre, og at de i liten grad bidrar til å redusere reisetid.

Under de nye forutsetningene er det lite sannsynlig at en investering på mange milliarder kroner for dobbeltspor gjennom Hamar kommune, uansett trasé, blir prioritert. I dette perspektivet er det vesentlig å vektlegge hvordan båndlegging vil påvirke byutvikling, eksisterende og kommende næringslivsetableringer og arbeidsplasser, samt boligeiere som havner innenfor båndleggingssonen.

Ved å gjennomføre reguleringsplan for Hamar stasjon raskt vil båndleggingssonen reduseres i omfang. Dette gir forutsigbarhet for arealbruk og frigir store deler av dagens sporareal. Det er viktig for byutviklinga i Hamar å få utviklet områdene sør for sporområdene, og for områdene nær stasjonen. Båndlegging øst for Hamar stasjon ved Åkersvika er for å håndtere reetablering av Stangevegen og Åkersvikvegen ved bygging av tilsvingen. Ved etablering av f.eks. store arbeidsplasser kan det være ønskelig å endre vegsystemet og dermed redusere båndlegging i dette området. Planbestemmelse og retningslinje foreslås endret for å tydeliggjøre dette.

Bane NOR har forståelse for at kommunen ønsker å komme videre med byutvikling så raskt som mulig, og at det kan være interessant å forsøke å trekke til seg etableringer av store arbeidsplasser. Dette mener vi er mulig å få til med dagens stasjonsplassering.

Stasjonsområdet har behov for fornyelse, og Bane NOR og Hamar kommune ønsker modernisering og bedre tilpassing av arealene i tilknytning til stasjonen. Dette kan gjennomføres i forbindelse med regulering av stasjonsområdet og fastsettelse av ny sporplan.

Reguleringsplanarbeid med oppstart i 2021 og fullføring i 2022. Avklare stasjonstiltak i eget delprosjekt samtidig med reguleringsplan. Ny sporplan avklares i denne fasen, og forvaltning av jernbanens arealer vil skje med basis i ny sporplan. Det gis sikkerhet for at jernbanearealer som ikke lenger skal benyttes til jernbaneformål vil frigis til byutvikling. 2

For å redusere investeringskostnadene kan Bane NOR akseptere at båndleggingsområdet nord for stasjonen unntas rettsvirkning. Reguleringsplanarbeid gjennomføres for arealer innenfor rød stipling i kartet.

  • • Plankart endres slik at hensynssone båndlegging nord for stasjonen unntas rettsvirkning.
  • • Planbestemmelser og retningslinjer endres i henhold til vedlegg.

Planarbeid for utbygging av IC gjennom Hamar starter opp igjen når det foreligger finansiering i NTP/ kommende Statsbudsjetter. Tidshorisonten tilsier at planarbeidet vil ligge langt fram i tid, og det er for tidlig å si noe om løsning nå.

Konkrete tiltak som skal gjennomføres

1) Gjennomføre stasjonstiltak i samarbeid med Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen i perioden 2023 til 2025 basert på ny vedtatt reguleringsplan og gjennomført delprosjekt for stasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i tidligere utført mulighetsstudie.

2) Anleggsbidrag Espern bru: 30 mill kr til et anleggsbidrag, under forutsetning av at Hamar kommune, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom også bidrar til en fullfinansiering av brua. Anleggsbidraget fra Bane NOR SF skal gå til reduksjon av den kommunale andelen. Espern bru er planlagt bygget i 2023. Dagens planovergang skal da legges ned slik at byutvikling på Mjøssiden av stasjonen kan starte.

3) Dobbeltspor fra Åkersvika inn til og med stasjonsområdet er klart mest hensiktsmessig å gjennomføre sammen med utbygging av Sørli-Åkersvika. Dette tilsier gjennomføring i 2027 – 2030, med forbehold om finansiering i NTP/ kommende Statsbudsjetter. Undergangen under stasjonen kan komme på plass samtidig med en eventuell full oppgradering av stasjonen.

3

Reguleringsplanen gir mulighet for at ferdigstilling av Hamar stasjon kan kobles til Sørli-Åkersvikautbyggingen, og Bane NOR ønsker og jobber hardt for å lykkes med å få til dette. Denne prosessen er NTP-styrt, og det er utenfor Bane NORs mandat å kunne forplikte seg til dette nå. Når denne utbyggingen gjennomføres, vil det også bygges undergang ved stasjonen til alle plattformer og til sjøsiden. Dette er et viktig grep for å koble sentrum sammen med arealer som er avsatt til byutvikling på Mjøssiden av stasjonen.

19.10.2020