Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Jernbane-meklingen fortsetter

Partene i meklingen om dobbeltspor gjennom Hamar har blitt enige om et nytt møte. Etter et lengre meklingsmøte i dag, ble Bane NOR og Hamar kommune enige om å gå i ny dialog.

 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 28.08.2020

Etter fire timer mekling godtok alle partene å møtes på nytt om en måned. Bane NOR og Hamar kommune vil i mellomtiden fortsette samtalene, om blant annet utviklinga av dagens stasjonsområde på kort og lang sikt. Innsigelsene fra partene opprettholdes frem til nytt meklingsmøte.

Mekling etter valg av øst-alternativet

Den 24. juni behandlet kommunestyret i Hamar kommunedelplanen og vedtok det østlige alternativet for dobbeltsporet jernbane gjennom byen. Dette alternativet foreligger det flere innsigelser mot, og derfor gikk saken til mekling i dag.

Partene i meklingen er Hamar kommune, Bane NOR, Statens Vegvesen Region Øst og Fylkesmannen i Innlandet. Innlandet fylkeskommune er observatør.

På grunn av koronarestriksjoner, foregikk meklingen på Teams, med partene spredd utover flere steder i Innlandet. Ordfører Einar Busterud ledet delegasjonen fra Hamar, som nå skal i dialog med Bane Nor-delegasjonen, hvor Ragnhild Lien er leder, for Forvaltning og samfunnskontakt.

Fra Statens Vegvesen Region Øst førte avdelingsdirektør Fred Anton Mykland ordet, og Fylkesmannen i Innlandet var representert ved direktør Haavard Elstrand. Fylkesrådmann Tron Bamrud uttalte seg for Innlandet Fylkeskommune.

Meklingsinstituttet

Fylkesmannen mekler årlig i rundt 10 saker i Innlandet. Meklingslederen har som mål å få belyst hvor det kan finnes muligheter for løsninger og kompromisser mellom partene. Dersom meklingen ikke fører frem, oversendes saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Les mer om mekling her under pkt 2.5:

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/

 

Kontaktpersoner