Enighet om boligområde Lauvlia øst i Gran kommune

Gran kommune og Fylkesmannen i Innlandet ble i mekling enige om kommuneplanens arealdel. Boligområde Gullerudvika ble tatt ut, mens det ble enighet om Lauvlia øst.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.09.2019

I meklingsmøte 10.09.2019 ble det oppnådd enighet mellom Gran kommune og Fylkesmannen om kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen hadde innsigelse til at kommunen ønsket å avsette boligområde Gullerudvika på dyrka jord. Dette er i strid med jordvernhensyn. Ut fra bolig-, areal- og transporthensyn hadde Fylkesmannen innsigelse til boligområdet Lauvlia øst.

Meklingen førte til at Gullerudvika ble tatt ut av arealdelen, mens område Lauvlia øst blir avsatt til boligformål. Det ble forutsatt effektiv arealutnytting.

Før kommunen kan vedta kommuneplanen, må innsigelser i tilknytning til samfunnssikkerhet og ROS-analyse være avklart.