Enighet i mekling mellom Kongsvinger kommune og Fylkesmannen i Innlandet

Det ble enighet om endringer i to nye boligområder som ble lagt inn ved andre gangs høring, samt to andre områder der Fylkesmannen hadde fremmet innsigelse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.09.2019

I meklingsmøte 04.09.19 ble det oppnådd enighet mellom kommunen og Fylkesmannen om kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel da kommunen ønsket å legge flere boligområder på dyrka og dyrkbar jord. Dette er i strid med statlige bestemmelser om å bevare mest mulig av slike områder.

Det var også mangelfull utredning vedrørende barn og unge. Enkelte av områdene ville ført til et mer bilbasert samfunn, noe som er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.