Bokvalitetene må sikres på Hovdetoppen

Områdereguleringsplanen for Hovdetoppen i Gjøvik har vært på høring. Fylkesmannen mener at det må gjøres mer for å sikre at det blir etablert gode bomiljøer i området.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2019

De planlagte boligområdene på Hovdetoppen skal ifølge planforslaget romme mellom 180 og 290 boenheter, avhengig av størrelse på boligene. Det åpnes for både blokker, rekkehus og boliger med 1-3 boenheter. Fylkesmannen mener det er utfordrende at planen ikke krever detaljregulering av boligområdene, fordi plassering og valg av boligtype har stor betydning for hvordan gode bomiljøer kan utvikles. Slik planen fremstår på høring vil løsninger for boligbebyggelse kunne avgjøres ved rammesøknad uten noen form for høring.

I utgangspunktet skal en områdereguleringsplan avklare hovedstrukturene innenfor et område, før delområdene detaljplanlegges. Fylkesmannens oppfatning er at det i en så stor utbygging som den som er planlagt på Hovdetoppen, må til en mer detaljert og fastsatt planlegging enn det som er vist i planforslaget. I og med at det ikke stilles krav om detaljregulering, er det gjennom planbestemmelsene i områdereguleringsplanen at kommunen kan sikre at ulike hensyn blir tilstrekkelig ivaretatt.

Fylkesmannen har derfor, slik planen foreligger nå, innsigelse til areal avsatt til boligbebyggelse på Hovdetoppen. Innsigelsene er begrunnet i manglende ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unges interesser og støy.

  • ROS-analysen mangler vurdering av overvann, samt brann- og redningsberedskap med eventuelle risikoreduserende tiltak, som følges opp i plankart og planbestemmelser.
  • Det er uheldig å tillate nye boenheter i gul støysone uten at reell støybelastning for bebyggelse er utredet og tilstrekkelige avbøtende tiltak er fastsatt i planbestemmelsene.
  • Aktiv medvirkning fra barn og unge ved planlagt ny boligbebyggelse blir mangelfull. Nærlekeplasser er ikke arealfestet i plankart. Planen sikrer heller ikke trafikksikkerhet for barn og unge internt i de nye boligfeltene.