Miljøvernavdelingas rapportserie - Oppland

Miljøvernavdelinga i Oppland ga ut en egen rapportserie med miljøfaglige tema i perioden 1984-2018. Dette er en oversikt over samtlige rapporter. Denne rapportserien er videreført i rapportserien til Statsforvalteren/Fylkesmannen i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2020

Alle rapportene kan lastes ned. De eldste er lagret i et pdf-format uten tekstgjenkjenning.

2018

 

1/18

Forvaltningsplan for Begna naturreservat.

2/18

Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2017.

3/18

IKKE UTGITT

4/18

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2017 .

5/18

Verneplan for skog - Høring av forslag om vern av ti områder i Oppland 2018.

2017

 

1/17

Verneforslag og konsekvensutredninger. Vern av tidligere Hjerkin skytefelt. Verneplan - høringsdokument.

2/17

Utkast til forvaltningsplan. Vern av tidligere Hjerkin skytefelt. Vedlegg til verneforslag.

3/17

Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2016.

4/17

Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av ti områder i Oppland.

5/17

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2016.

6/17

Forvaltningsplan for Hundorp naturreservat.

7/17

Observasjonsstudier ved bommen inn til skytefeltet på Hjerkinn 2014, 2015, 2016 og 2017.

8/17

Forvaltningsplan for Fåvang naturreservat.

9/17

Forvaltningsplan for Skardseterlia naturreservat.

2016

 

1/16

Kartlegging av fiskebestanden i elvene Lomsdalselva, Etna og Gjerdingselva med henblikk på reproduksjon av elvemusling.

2/16

Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2015.

3/16

Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fem områder i syv kommuner i Oppland.

4/16

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2015.

5/16

Bunndyr- og begroingsundersøkelser i forsurede områder i Søndre Land kommune 2015.

6/16

Lokal overvåkning i deler av nedbørsfeltet til Mjøsa 2015.

2015

 

1/15

Bunndyrundersøkelser i forsurede områder i Sør-Aurdal og Gran kommuner i 2014.

2/15

Undersøkelse av og tiltak for elvemusling(Margaritafera margaritafera)i østre Bjoneelva, Gran kommune.

3/15

Reiselivets bruk av Hjerkinn skytefelt.

4/15

Hjerkinn skytefelt - Fagrapport landbruk.

5/15

Handlingsplan for kalksjøer. Spiketjern - en chara-sjø på Lauarplatået, Kongsberg.

6/15

Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Binndal, Brønnøy, Alstadhaug, Vega, Herøy og Dønna kommuner i Nordland fylke.

7/15

Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland.

8/15

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2014.

2014

 

1/14

Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Nordland, Troms og Finmark fylker.

2/14

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma.

3/14

Undersøkelse av effekten av fiskeutsettinger vinterstid.

4/14

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2013.

5/14

Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fjorten områder i ni kommuner i Oppland.

6/14

Prøvefiske i Selsjøen, Lønfisket og Nordre Dalavatn, Søndre Land kommune.

2013

 

1/13

Oppsummering og foreløpig evaluering av mudring i Skottvatnet naturreservat.

2/13

Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av kalksjøer og en kort omtale av tre brakkvannsforekomster i Ytre Hvaler nasjonalpark.

3/13

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av sjøer på kalkområder i Skien – Langesund området og Fen-feltet, Telemark.

4/13

Skjøtselsplan med bevaringsmål for Sandehorten og Vistehorten naturreservat.

5/13

Dokkadeltaet naturreservat. Forvaltningsplan med bevaringsmål.

6/13

Handlingsplan for kalksjøer - Inventering av sjøer på kalkområder i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes kommuner i Nordland fylke.

7/13

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Melding om oppstart av verneplanarbeid.

8/13

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2012.

9/13

Prøvefiske i og forslag til drift av øvre- og Nedre Sikkilsdalsvatn, Nord-Fron kommune.

10/13

Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer på sørlandet og sør-vestlandet med særlig vekt på kransalger.

11/13

Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Vestfold fylke med særlig vekt på kransalger.

12/13

Handlingsplan for kalksjøer. Tiltaksutredning av utvalgte kalksjølokaliteter i Buskerud, Telemark- og Vestfold fylker.

2012

 

1/12

Bruk og brukere i Reinheimen sommeren 2011. Dokumentasjonsrapport.

2/12

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Tranøy, Sørreisa, Lenvik og Balsfjord kommuner i Troms fylke.

3/12

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Ringerike og Kongsberg kommuner i Buskerud fylke.

4/12

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer rundt Movann i Oslo kommune.

5/12

Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av ti områder i åtte kommuner i Oppland og Buskerud fylker.

6/12

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2011.

7/12

Skjøtselsplan med bevaringsmål for Igelsrud naturreservat.

8/12

Skjøtselsplan med bevaringsmål for Lysen naturreservat.

9/12

Skjøtselsplan med bevaringsmål for Vassfarplassen.

10/12

Forvaltningsplan med bevaringsmål for Langtjedn naturreservat.

11/12

Biologi og bufferhistorikk i 8 kalkede innsjøer i Hurdalsvassdraget i Gran kommunemed spesiell vekt på fiskeundersøkelser i øyangen 2011.

12/12

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av noen kalksjøer og tre sjøer med høyt kalkinnhold på Glomfjellet i Nordland.

13/12

Skjøtselsplan med bevaringsmål for Lindstad naturreservat.

14/12

Svenådalen naturreservat. Forvaltningsplan med bevaringsmål.

15/12

Forvaltningsplan for Blessumkalvkveen naturreservat.

16/12

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av sjøer på kalkområder i Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Modum og Lier kommuner, Buskerud fylke.

17/12

Fiskeundersøkelse i Strondafjorden.

2011

 

1/11

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av et utvalg kalksjøer i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag fylke.

2/11

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Asker, Bærum, Oslo, Nedre Eiker, og øvre Eiker, Akershus, Oslo og Buskerud fylke.

3/11

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Gjøvik, Nordre Land og Vestre Toten, Oppland fylke.

4/11

Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, Hedmark fylke.

5/11

Handlingsplan for kalksjøer. Mulige kalksjøer i Nordland 2010. Vannvegetasjon, artssammensetning og økologisk tilstand.

6/11

Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen - Vannområde Mjøsa.

7/11

Bruk og brukere i Jotunheimen 1992, 2002 og 2010. Dokumentasjonsrapport.

8/11

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2010.

9/11

Bevaringsmål for Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune. Tillegg til forvaltningsplan utarbeidet i 2005.

2010

 

1/10

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2009.

2/10

Sillongen, Kauserudtjern og Slomma - Overvåking 2009.

3/10

Handlingsplan for kalksjøer. Faktaark for viktige arter av kransalger og tjønnaks.

4/10

Handlingsplan for kalksjøer. Veileder for inventering av kalksjøer.

2009

 

1/09

Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fire områder i to kommuner i Oppland fylke.

2/09

Kartlegging av tilgjengelighet til offentlig sikrede friluftslivsområder i Oppland.

3/09

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2008.

4/09

Fiskeundersøkelser i Vinstervatna 2008.

5/09

Fangstregistreringer i regulerte vassdrag i Oppland.

6/09

Gytebekkene og elvene i Mjøsa.

7/09

Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Del A og C. - Innledning, bakgrunn og forslag til verneplan.

8/09

Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Del B. Konsekvensutredning.

9/09

Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Utkast til forvaltningsplan.

10/09

Forvaltningsplan for Skottvatnet naturreservat.

11/09

Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane.

12/09

Vassdragsreguleringer og fisk i regulerte vassdrag i Oppland.

2008

 

1/08

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2007.

2/08

Statuskartlegging - en kartlegging av viktige økologiske tema i og rundt Rondane og Dovre nasjonalparker.

3/08

Verneframlegg og konsekvensutgreiing (Høyringsframlegg). Breheimen nasjonalpark med tilgrensande landskapsvernområde og naturreservat.

2007

 

1/07

Nedvandring hos utgytt hunderaure forbi Hunderfossen dam og videre nedstrøms gyteområdet ved jernbanebrua.

2/07

Brukerrapport – med hovedvekt på landbruket (Fagrapport vedr. utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark).

3/07

Amfibieregistreringer i Oppland 1996 - 2006.

4/07

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2006.

5/07

En vurdering av aurebestanden i Vorma på bakgrunn av fangstregistreringer og kartlegging av gyte- og oppvekstområder.

6/07

Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering.

2006

 

1/06

Avkastnings- og bestandsforhold hos aure i Vinsteren.

2/06

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2005.

2005

 

1/05

Harrens gyting i Lesjaskogsvatnet – kartlegging av gytebekker.

2/05

Vern av Statskog SFs grunn. Områder i Oppland fylke – Utkast til verneplan.

3/05

Forvaltningsplan for Fokstumyra naturreservat.

4/05

Utviklingen av ørretbestanden i Begna elv etter utbygging av Eid kraftverk.

5/05

Storørreten i Randsfjorden.

6/05

Kartlegging av flaggermus i Oppland.

7/05

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2004.

2004

 

1/04

Fiskebiologiske undersøkelser i Pollvatnet og Heggebottvatnet.

2/04

Kartlegging av viktige leveområder for karpefisk, abbor, hork og gjedde i Gudbrandsdalslågen fra Harpefoss til utløp i Mjøsa.

3/04

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2003.

4/04

Utlegging av kalkholdig grus på gyteplasser for røye i Fjorda, Gran kommune. Undersøkelse av gyting og klekking.

5/04

Registrering av gyte- og oppvekstområder for ørret i Vorma.

2003

 

1/03

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2002.

2/03

Fiskesamfunnet i Dokkfløymagasinet etter reguleringen i 1989.

3/03

Fisketrapper i Oppland – status 2002.

2002

 

1/02

Skjøtselsplan for Gjendebuområdet i Jutunheimen nasjonalpark.

2/02

Evertebratundersøkelser i fem kalkede innsjøer i Oppland 2000.

3/02

Effekter av kalking og naturlig restaurering av forsurede innsjøer i Oppland i 2001.

4/02

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2001.

5/02

Beveren i Oppland i 2001.

2001

 

1/01

Botaniske undersøkelser av kalkede myrområder ved Fjorda, Gran og Jevnaker kommuner. Effekter ved rekalking.

2/01

Skjøtselplan for Dokka naturreservat.

3/01

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2000.

2000

 

1/00

Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1999.

2/00

Undersøkelse av fiskebestandene i 17 kalkede lokaliteter i Oppland 1999.

3/00

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1999.

4/00

Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland.

5/00

Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland.

1999

 

1/99

iNARDO - Informasjonssystem/nasjonalparksenter for Rondane og Dovrefjell.

2/99

Vurdering av habitatforbedrende tiltak i Aursjømagasinets gytebekker.

3/99

Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1998.

4/99

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1998.

5/99

Fiskedød i vassdrag i Oppland i perioden 1990 – 1998 forårsaket av soppen Saprolegnia spp.

1998

 

1/98

Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1998.

2/98

Truete fuglearter i Oppland.

3/98

Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1997.

4/98

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland 1997.

5/98

Motorferdsel i utmark i Oppland vintersesongen 1997/98.

6/98

Brukerinteresser - planområde for aktuelle nasjonalparkutvidelser Dovrefjell og Rondane - Oppland fylke.

1997

 

1/97

Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1996.

2/97

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1996.

3/97

Forvaltning av rovvilt i Oppland i 1996.

4/97

Forslag til kvalitetskriterier for settefisk av aure i innlandet.

5/97

Mal for driftsinstruks - store jordrenseanlegg.

6/97

Botaniske undersøkelser i østhagan landskapsvernområde. Biologisk mangfold og forslag til skjøtselstiltak.

1996

 

1/96

Analyse på sortering av organisk avfall og restavfall i GLøR, HRA og Torpet avfallsselskap.

2/96

Flora og vegetasjon i Dokkadeltaet med forslag til skjøtselstiltak i naturreservatet.

3/96

Forslag til skjøtsel i Opsahl, Eriksrud og Geiteryggmyra naturreservater.

4/96

Ørreten i Vorma.

5/96

Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland.

6/96

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1995.

7/96

Forvaltning av hjort i Oppland 1961 - 1995.

8/96

Sik og aure i Randsfjorden - oppsummering av fiskeribiologiske undersøkelser.

9/96

Plan for kalking av fiskevann i Oppland.

10/96

Oversikt over vannkjemidata i Oppland fram til 1995.

11/96

Rovviltforvaltning, skadedokumentasjon, forebyggende tiltak, bestadsregistrering.

12/96

Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1995.

13/96

Sportakseringen på gaupe i Gudbrandsdalen og Ottadalen 1993 - 1996.

14/96

Elgforvaltningen i Oppland 1991 - 95.

15/96

Drivgarnfisket etter ørret i Lågen fra Mjøsa til Fåberg i perioden 1900 - 1969.

1995

 

1/95

Spredning av husdyrgjødsel i Oppland 1994.

2/95

Motorferdsel i utmark i Oppland vintersesongen 1993/1994, sommersesongen 1994.

3/95

Stangfisket etter Hunderørret nedenfor Hunderfossen 1965 – 1994.

4/95

Vannkvalitet i Begnavassdraget 1994.

5/95

Vannkvalitet i Gausavassdraget 1994.

6/95

Vannkvalitet i Viggavassdraget 1994.

7/95

Forvaltning av fredet rovvilt 1994.

8/95

Miljøstatus for Oppland 1995.

9/95

"Operasjon Mjøsørret" – Sluttrapport.

10/95

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1994.

11/95

Motorferdsel i utmark - Rapport vinteren 1994 – 95.

12/95

Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler - årsrapport 1994.

1994

 

1/94

Nasjonal registrering av kulturlandskap.

2/94

Handlingsplan for oppgradering av kommunale fyllplasser i Oppland

3/94

Vannkvalitet i Gausavassdraget 1993.

4/94

Vannkvalitet i Begnavassdraget 1993.

5/94

Årsmelding 1993.

6/94

Tiltak mot forureining frå landbruk. Årsrapport 1993.

7/94

Handlingsplan for friluftsliv for Oppland 1994 - 99.

8/94

Dokumenterte rovviltskader på husdyr og utbetalte erstatninger for rovviltskade i Oppland 1993.

9/94

Slamplan for Oppland.

10/94

Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1993.

11/94

Motorferdsel i utmark sommersesongen 1993.

12/94

Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i Oppland - Status 1989 -1993.

13/94

Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdal og Ottadalen 1994.

14/94

Koordineringsgruppa for overvåking av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1993.

15/94

Anlegg for produksjon av settefisk og matfisk i Oppland.

1993

 

1/93

Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland 1992. Skadeproblematikk, erstatninger, forebyggende tiltak og framtidig forvaltning.

2/93

Årsmelding 1992.

3/93

Vannkvalitet i Gausavassdraget, 1992.

4/93

Vannkvalitet i Begnavassdraget, 1992.

5/93

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1992.

6/93

Gausaauren - Statusrapport med forslag til habitatforbedrende tiltak.

7/93

Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1992.

8/93

Koordineringsgruppa for radioaktivitet i næringsmidler - årsrapport 1992

9/93

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bruk av motorkjøretøyer i utmark vintersesongen 1992/93.

10/93

Aurebestanden i Tessemagasinet - konsekvenser av reguleringen.

11/93

Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdalen 1993.

1992

 

1/92

Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1991.

2/92

Registrering av rekrutteringsmuligheter for aure i Aursjømagasinet, Lesja.

3/92

Årsmelding 1991.

4/92

Miljødata og miljøinformasjon i fem kommuner i OL – området.

5/92

Tiltak mot forurensning fra landbruk. årsrapport 1991.

6/92

Lokal overvåkning i Begnavassdraget 1991.

7/92

Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1991.

8/92

Lokal overvåkning i Vuluvassdraget, Lom kommune, 1991.

9/92

Miljøstatus 1992.

10/92

Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1992.

11/92

ørretfiske i Mjøsa: Fangstrapportering 1977-1991.

12/92

Beveren i Oppland i 1991.

13/92

Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte Vassdrag i Oppland.

14/92

Fiskedød i Begnavassdraget.

15/92

Elgbeiteregistreringer gjennomført i Gausdal og Ringebu - med en metodebeskrivelse.

16/92

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Bruk av motorkjøretøyer i utmark, vintersesongen 1991/92.

17/92

Finnes det fortsatt bjørn i Vassfartraktene? En intensivundersøkelse 1990-91.

18/92

Næringsstoffer og tungmetaller i kloakkslam fra renseanlegg i Oppland.

1991

 

1/91

Flora- og faunaregistreringer på Totenåsen.

2/91

Bruk av motorkjøretøyer i utmark, vinteren 1990.

3/91

Årsmelding 1990.

4/91

Botanisk undersøkelse av elvekløftene Sagåa og Berdøla i Sel kommune, Oppland.

5/91

Lokal overvåkning i Vuluvassdraget. Lom kommune.

6/91

Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1990.

7/91

Forurensning fra landbruket.

8/91

Registreringer av bjørn, jerv, ulv og gaupe i Oppland og Buskerud 1989 og 1990.

9/91

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1990.

10/91

Elgforvaltningen i Oppland 1971-1991.

11/91

Koordineringsgruppa for overvåkning avradioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1990.

12/91

Krepsefisket i Norge 1990.

13/91

Forurensning fra pelsdyrfarmer i Oppland.

14/91

Spørreundersøkelse blandt fiskere i Begna elv, Sør-Aurdal, 1990.

15/91

Prosjekt elgregion - et arbeid med stammeorientert elgforvaltning i deler av Oppland.

16/91

Kvikksølv i aure, lake og krøkle fra Mjøsa 1982-84.

17/91

Storauren i Gausa.

18/91

Genetisk variasjon hos mjøsaure.

19/91

Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1991.

20/91

Bruk av motorkjøretøyer i utmark vintersesongen 1990/91.

21/91

Mjøsas ørretfestival 1991.

22/91

Fiskeribiologiske undersøkelser i Hornsjøen, Brettdalsvatnet, Eisteinsvatnet, Nedre Hundtjønnet og Jogrimen i øyer kommune - august og september 1991.

23/91

Mjøsa strandeierforening og mjøsfisket. fangst av Lagesild i Mjøsa/Lågen 1991.

24/91

Utnyttelse og ringvirkninger av småviltjakten i Vestre Slidre statsallmenning i 1989.

25/91

Restaurering av Vigga 1991.

26/91

Samla Plan for vassdrag. Rullerte prosjekter i Oppland i 1991.

1990

 

1/90

Operasjon Mjøsørret. årsrapport 1989.

2/90

Auren i Randsfjorden, Vigga og Dokka.

3/90

Miljøstatus for Oppland - årsmelding 1989.

4/90

Forureining frå landbruket. årsrapport 1989.

5/90

Tiltaksplan og fisketiltak på Venabygdsfjellet.

6/90

Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1989.

7/90

Bedre bruk av fiskeressursene i regulertevassdrag i Oppland. Fagrapport 1989.

8/90

Koordineringsgruppa for overvåking av radioaktivitet i næringsmidler.

9/90

Utsetting av Hunderørret i Lågen og Mjøsa1965 - 1989.

10/90

Sikfisket i Randsfjorden 1978-1988.

11/90

Mjøsa ørretfestival 1990.

12/90

Fiskeregistrering i Gudbrandsdalslågen, Dovre kommune 1990.

13/90

Fokstumyra naturreservat fugleregistreringer 1990.

14/90

En spørreundersøkelse om store rovdyr i Oppland og Buskerud i årene 1986 til 1988.

1989

 

1/89

Skjøtselsplan for myrreservater i Oppland.

2/89

Miljøstatus for Oppland Problemer, utfordringer og mål.

3/89

Kontroll med forureining frå landbruket 1988.

4/89

Oppsynsrapport 1988 for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsallmenning og Joramo bygdealmenning.

5/89

Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1987 og i 1988.

6/89

Fiskeribiologiske undersøkelser i Flakksjøen m.fl. i Ringebu 1988.

7/89

Vassdragsrapport for varig verna vassdrag – Sjoa.

8/89

G - kort. Opplegg og erfaring.

9/89

Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1988.

10/89

Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland.

11/89

Fiskeribiologisk undersøkelse i Mesna elv, Lillehammer.

12/89

Fiskeribiologisk undersøkelse i Framrusti, Skjåk, 1988.

13/89

Fokstumyra naturreservat. Fugleregistreringer 1988.

14/89

Forslag til forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark.

15/89

Mjøsørretens ernæring.

16/89

Operasjon Mjøsørret - Tiltaksplan for settefiskproduksjon.

17/89

Digitalt viltområdekart ved bruk av programpakken FYSAK.

18/89

Kalkingsplan for Oppland.

19/89

Dreggekonkuransen Mjøsa ørretfestival - Opplegg og erfaringer.

20/89

Fiskeribiologiske undersøkelser i Flåtjønn Muvatn og Bølvatn i Ringebu kommune, august 1989.

21/89

Utnytting av en del jaktbare viltarter i Oppland.

22/89

Fiske i Dokka, 1988.

23/89

Fokstumyra naturreservat, fugleregistreringer 1989.

24/89

Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland og Buskerud 1989.

1988

 

1/88

Fiskeribiologisk undersøkelse i Framrusti, Skjåk.

2/88

Fiskeoppdrett i Oppland - Registrering av anlegg og forurensning.

3/88

Årsmelding 1987.

4/88

Fokstumyra naturreservat - Fugleregistreringer 1987.

5/88

Oppsynsrapport 1987 for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsalmenning og Joramo bygdealmenning.

6/88

årsrapport 1987 Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler.

7/88

Botaniske undersøkelser i noen verna vassdrag i Oppland fylke Lora, Sjoa Lomsdalsvassdraget, Vassdrag i Vang: øtrøi/Begna, Rødøla, Skakadalsåni og Helin.

8/88

Vassdragsrapport for varig verna vassdrag – Lora.

9/88

Glyfosatsprøyting i skog i Oppland 1988 og 1989.

10/88

Skjøtselsplan for edellauvskogsreservater i Oppland.

1987

 

1/87

Fiskeribiologiske undersøkelser i Furusjøen, Orvillingen og Flakken i Fryavassdraget og midtre Leinetjønn i Tjørnåavassdraget, Nord-Fron, september 1984.

2/87

Fiskeribiologiske undersøkelser i Muruvatn, Sel kommune, Oppland.

3/87

Årsmelding 1986.

4/87

Fiskeribiologiske undersøkelser i Olevatn, Fleinsendin, Vangsmjøsa og Strandefjorden i Vang, Vestre Slidre og Nord Aurdal kommuner, Oppland fylke.

5/87

Traneundersøkelser i Oppland fylke. Våren/ sommeren 1986.

6/87

Radioaktivt nedfall i Oppland etter Tsjernobylulykken. Virkninger for vilt og fisk.

7/87

Langtidsplan 1988–91.

8/87

Fiskestatus i forsuringsfølsomme områder i Oppland.

9/87

Fokstumyra naturreservat - Vegetasjon og fugl.

10/87

Fosfatholdige tekstilvaskemidler kontroll av reklame og utstillingsforbudet juli 1987.

11/87

Prøvefiske i Atnsjøen i 1985.

12/87

Utdrift av lågåsild og sikyngel i Lågen.

13/87

Botaniske undersøkelser i Buttentjernområdet i Jevnaker og Ringerike kommuner.

14/87

Landbrukskontrollen 1987.

15/87

Villrein og inngrep i Snøhetta.

16/87

Spreidd busetnad. Undersøking av sakshandsaming og dimensjonering av separate avløpsanlegg i Oppland.

1986

 

1/86

Avdelingens årsmelding for 1985.

2/86

Brukerundersøkelse blant medlemmer av A/L Lågen fiskeelv i 1985.

3/86

Årsrapport for kloakkrenseanleggene 1982-1985.

4/86

Prosjekt Hortulan: Undersøkelser om utbredelse, bestandsstørrelse, bestandssvingninger og biotopkrav hos Hortulan i Oppland. Resultater fra 1985.

5/86

Oversikt over sivile skytterbaner i Oppland i 1986.

6/86

Ornitologiske registreringer fra Røssjøen med omkringliggende områder.

7/86

Botaniske undersøkelser i Rinilhaugen Nordre Korsvatnhøgda (Lunner Oppland) Egil Bendiksen.

1985

 

1/85

Villrein og inngrep i Rondane (nyutgitt 2021)

2/85

Kontroll med utslipp av silopressaft

1984

 

1/84

Nord-Ottadalen og Tafjordfjella - Naturverdier