Landbruksavdelingas publikasjoner - Hedmark

Nedenfor finner du en oversikt over rapporter og publikasjoner fra landbruksavdelinga i Hedmark. Publikasjonene ble utgitt i perioden 1995-2018. Rapporter fra Fylkesmannen er videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.

Publisert 13.12.2018

De fleste rapporter kan lastes ned direkte fra siden. Hedmarksskogbruket i tall fra 1982 til i dag ligger på en annen side.

Nr/år

Forfatter(e) og navn på rapporten

 2018  
  Ruralis & Rådhuset Vingelen: Trender i norsk landbruk 2018 - Hedmark og Oppland. Oppdragsrapport for Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland
  Hegrenes, A. og Urset, V.: Strategiar i mjølke- og kjøttproduksjonen. Oppdragsrapport. NIBIO. Vol. 4, Nr. 18, 2018
 1/18 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2017 og skogstatistikk 2017
 2017  
 

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024

The Bioeconomy Strategy for the Inland Region 2017-2024 (engelsk versjon)

   Jordbruk i Hedmark - produksjon, verdiskaping, sysselsetting... Brosjyre 4 sider.
   Skogbruk i Hedmark - produksjon, verdiskaping, sysselsetting... Brosjyre 4 sider.
  Lerfald, M., Knutsen, H. m.fl. ØF-rapport 09/2016: Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark (oppdragsrapport for FMHE og HFK)
 1/17 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2016 og skogstatistikk 2016
 2016  
  Rekdal, Yngve og Angeloff, Michael: Beiteressursar i Hedmark, ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite i kommunar og fylke. Oppdragsrapport NIBIO. Vol. 2, Nr 59, 2016 
  Tomter, Stein M og Eriksen, Rune: Analyse av skogressursene i Hedmark. Oppdragsrapport NIBIO. Rapport 2/53/2016
  Tomter, Stein M og Eriksen, Rune: Statistikk over skogforhold og -ressurser i Hedmark. Landsskogtakseringen 2010-2014. Rapport 1/47/2015, NIBIO
 4/16 Holaker, T, Uthushagen, T. et al.: Tilstandsregistrering skogsbilveger i Hedmark ‐ 2015
 2/16 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2015 og skogstatistikk 2015
 2015  
  Nygård, P. H., Nyeggen, H. & Støtvig, S.Vrifuru i Hedmark. Oppdragsrapport fra Skog og landskap, 01/2015
 1/15 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2014 og skogstatistikk 2014
 2014  
 2/14 Haug, F. (red.) m.fl.: Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013. Se også egen kortversjon/folder.
 1/14 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2013 og skogstatistikk 2013
2013  
  Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2016 (RBU) (hele dokumentet, 6 Mb)
  - Regionalt næringsprogram for landbruket i Hedmark 2013-2016 (RNP)
  Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark 2013-2016 (RMP)
  Regionalt skog- og klimaprogram for Hedmark 2013-2016 (RSK)
1/13  Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2012 og skogstatistikk 2012
2012  
  Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016
  NILF-rapport 2012-2: Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet (oppdragsrapport for FMHE)
1/12 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2011 og skogstatistikk 2011
2011  
2/11 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2010 og skogstatistikk 2010
1/11  Kartlegging av skadeomfang forårsaket av barkbiller høsten 2010
2010  
1/10 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2009 og skogstatistikk 2009
  Skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag (brosjyre 4 s.) 
2009  
  Landbruksfylket Hedmark - jordbruk (brosjyre 12 s.)
  Landbruksfylket Hedmark - skogbruk (brosjyre 12 s.)
  Agriculture & Forestry in Hedmark County, Norway - agriculture (brochure 12 p.)
  Agriculture & Forestry in Hedmark County, Norway - forestry (brochure 12 p.)
3/09 Nøkleby, M.: Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015
2/09 Nøkleby, M., Smedstad, H.: Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008
1/09 Skyrud, R.E., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2008 og skogstatistikk 2008
2008  
  Eiliv Sandberg: Grønn varme fra Hedmarkskogen. Sluttrapport 2003-2008 med analyse 
4/08 Bryhn, K.Ø., Nøkleby, M., Hagen, L.M.: Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark 2009-2012 
3/08 Bryhn, K.Ø., Nøkleby, M., Hagen, L.M.: Evaluering av Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark 2004-2007 
2/08 Larsen, B.H., Fjeldstad, H.: Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007
1/08 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2007 og skogstatistikk 2007
2007  
  Kåre Hobbelstad: Mulighetene for skogbruket i Hedmark og Oppland, Oppdragsrapport Skog og landskap 19/2007
  Kåre Hobbelstad: RESSURSSITUASJONEN I HEDMARK OG OPPLAND, Oppdragsrapport Skog og landskap 13/2007
2/07 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2006 og skogstatistikk 2006
1/07 Nøkleby, M.: Ta Hedmark i bruk! 2007-2009
2006  
1/06  Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2005 og skogstatistikk 2005
2005  
  Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruket i Hedmark
7/05 Kaafjeld, G.: Glimt fra skogbrannvernet i Hedmark på 1900-tallet
6/05 Nøkleby, M.: Mat og kulturlandskap 2005
5/05 Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruk i Hedmark. Innspill fra Sør-Østerdal
4/05 Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruk i Hedmark. Innspill fra Glåmdal 
3/05 Skoglund, J.: Skogavgiftsregnskapet 2004 - Regnskap og statistikk
2/05 Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruket i Hedmark. Innspill fra Nord-Østerdal
1/05 Ruud, T.M.: Trebedrifter i Hemark
  Tap av sau på beite Hedmark fylkes 1971-1994
2004  
1/04 Skoglund, J.: Skogavgiftsregnskapet 2003 - Regnskap og statistikk
2/04 Sandtrøen, M.: Skog- og trefylket Hedmark. Strategi for en aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene
3/04 Vedum, T.V., Bryhn, K.Ø. m. fl.: Dammer i kulturlandskapet - til glede og nytte for alle. Veileder for miljøtiltak.
4/04 Nøkleby, M.: Miljørapport..
5/04 Hofstad, H.: Jordbruksstatistikk 2003
6/04 Nøkleby, M.: Strategier for landbruksbasert næringsutvikling 2005-2008 
2003  
1/03 Skoglund, J.:Skogavgiftsregnskapet 2002 - Regnskap og statistikk
2/03  Haget, D.: Resultatkontroll foryngelse - etterkontroll
3/03 Utgår, se 3/04 
4/03 Hofstad, H.: Årsmelding 2002
5/03 Bjaanes, H.: Forvaltning av skogressursene i Hedmark 
6/03 Hagen; Aa.:Økt bruk av trevirke i Hedmark. Del 1: Håndverksmessig og industriell bruk 
7/03 Sandberg, E.: Økt bruk av trevirke i Hedmark. Del 2: Bioenergi 
8/03 Pedersen, I.: Framtidige transportløsninger fra skogbruket i Hedmark 
9/03 Bjaanes, H.: Furuas knopp- og greintørkesopp (gremmeniella abietina) skader og mottiltak i Hedmark 2001- 2003
2002  
1/02 Gram, T.: Skoggrøfring i Hedmark på 1900-tallet
  Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2001
  Skogavgiftsregnskapet - Regnskap og statistikk 2001
2001  
  Skogavgiftsregnskapet - Regnskap og statistikk 2000
  Furuas knopp- og greintørkesopp. Vurdering av skadeklasser for enkelttrær og anbefalte tiltak (brosjyre 4 s.)
2000  
  Skogavgiftsregnskapet - Regnskap og statistikk fra 1982 til i dag er samlet her
 1995  
  Bjaanes, H., Holaker, T. m.fl.: Kvalitetsskogskjøtsel (Forklaringer og kommentarer til brosjyren) 6 Mb
  Bjaanes, H., Holaker, T. m.fl.: Kvalitetsskogskjøtsel (brosjyre), 9,5 Mb
  Puschmann, OskarLandskapet i Stange Vestbygd. En presentasjon av områdets visuelle kvaliteter gjennom landskapskartlegging etter DMK-metoden. 22 Mb