Klagen på ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat oversendes Miljødirektoratet for avgjørelse

Foto: Kart fra Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS | Temadata Innlandet; temadata fra Miljødirektoratet/Naturbase..

Statsforvalteren opprettholder sitt vedtak fra 25.04.22 om å tillate ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Nå oversendes klagen til Miljødirektoratet.

Publisert 19.08.2022

Statsforvalteren ga Nye Veier tillatelse til å fremføre ny, fire-felts E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Vi mente at så lenge vilkårene som er gitt i dispensasjon innfris, er det mulig å ta vare på viktige verneinteresser og samtidig bygge ny E6, som også er en vesentlig samfunnsinteresse. Avbøtende tiltak og vern av Rykkhustjønnin vil bidra til å sikre at naturverdier tilsvarende de som går tapt, tas vare på.

Dispensasjon ble påklaget av Naturvernforbundet, Naturvernforbundet i Innlandet, Naturvernforbundet i Lillehammer og Lågendeltaets Venner.

Statsforvalteren har foretatt en ny vurdering av vårt dispensasjonsvedtak i lys av innholdet i klagen, men mener det ikke er tilkommet momenter som gir grunnlag for å omgjøre vedtaket. Derfor sendes nå klagen og alle sakens dokumenter til Miljødirektoratet som klageinstans. For å beskytte verneverdiene i Lågendeltaet naturreservat har vi imidlertid besluttet at dispensasjonsvedtaket ikke kan iverksettes før klagen er endelig avgjort.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.