Småfehold i Innlandet – organisert beitebruk og tap på utmarksbeite

Innlandet er fylket med mest sau på utmarksbeite, men vi har også bestandsmål for alle rovviltarter. Antall sau på beite i utmark har likevel vært relativt stabilt, mens tap til rovvilt viser en markert negang i siste 20-års-periode.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2021

Endringer i sauetall siste 20 år og søknader om rovvilterstatning

Diagrammet nedenfor viser prosentvis årlige endringer i sauetall i henholdsvis Oppland og Hedmark fra 2000 til 2020. I denne perioden har det vært både vekst og nedgang i sauetall, med noenlunde sammenfallende utvikling i både Hedmark og Oppland fram til 2012. Etter det økte sauetallet relativt mer i Oppland i noen år, for så å bli noe redusert igjen de siste 2 år. Nedgangen er relativt større i Hedmark enn i Oppland. Diagrammet viser også prosentvis endring i antall dyr som det er søkt erstattet som tapt til rovvilt. Trenden over dyr søkt erstattet som tapt til rovdyr er tydelig nedadgående, spesielt de siste år.

 

Høsten 2020 søkte 300 saueprodusenter, henholdsvis 171 fra Oppland og 129 fra Hedmark, om erstatning for 6 200 sau som tapt til rovvilt. Dette er ca 18,5 % av alle som har sau i Innlandet, og 34 færre søknader enn i 2019. 3 800 sau ble erstattet, og Statsforvalteren har mottatt to klager som er sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

 

Tall fra Organisert beitebruk 2020

Innlandet har 1 620 saueprodusenter. og de slapp ca 339 000 sau på utmarksbeite i 2020. Av disse brukerne er 1 420 medlem av et beitelag. Innlandet er det absolutt største sauefylket i landet med sau på utmarksbeite. Deretter kommer Vestland med 282 000 sau og Trøndelag med 188 000 sau registrert gjennom organisert beitebruk. For 2020 er det i Innlandet samlet inn statistikk fra i alt 134 beitelag /195 beiteområder.

Hovedtrend for saueholdet i Innlandet er at antall dyr på utmarksbeite er forholdsvis stabilt i mange regioner, men med en total reduksjon på 4 %. Det er store ulikheter mellom regionene i Innlandet, og det er særlig Sør-Østerdalen og Glåmdalen som har stor prosentvis nedgang i antall sau på utmarksbeite. Nedgang i dyretall på Hadeland skyldes i hovedsak at kommunene Lunner og Jevnaker er overført til Viken. Nedgang i Sør-Østerdal og i Glåmdalen skyldes utmarksbeiteområdene er i og nær ulvesona. Det er nå 7 kommuner i tidligere Hedmark fylke som ikke har beitelag registrert i OBB. Det er Eidskog, Sør-Odal, Grue og Våler i Glåmdalen og Elverum, Trysil og Engerdal i Sør-Østerdalen.

Antall produsenter viser en nedgang på 6 % for hele fylket, og endringene er størst i Sør-Østerdal og Glåmdalen. Samtlige regioner har en nedgang i antall foretak, slik at antall sau per besetning er økende.

I Innlandet ble det i 2020 sluppet i gjennomsnitt 224 søyer og lam per besetning på utmarksbeite. For de store saueregionene variere snitt-tallet fra 254 til 202. Sør-Østerdalen har det høyeste snitt-tallet med 375 søyer og lam per besetning. De minste besetningene i snitt finner vi på Hadeland og i Glåmdalen.

 

Beitelag i Innlandet - antall beitedyr

 

Beitelag i Innlandet - tap 2020

 

 

Tabell: Tall fra organisert beitebruk i Innlandet i 2020

Region

Antall søyer og lam sluppet 2020

Andel av sau i Innlandet

Antall produsenter 2020

Endring i dyretall fra 2019 -2020 i prosent

Antall dyr per besetning på utmarksbeite

Nord-Østerdal

61 790

19 %

254

-2 %

243

Nord-Gd.dal

59 984

19 %

262

-2 %

234

Midt- Gd.dal

51 655

16 %

203

0

254

Gjøvik-Toten -Land

43 691

14 %

211

0

207

Lhmr-regionen

33 541

11 %

151

-2 %

222

Valdres

30 168

9 %

149

-5 %

202

Hedemarken

20 605

6 %

121

-12 %

170

Sør-Østerdal

8 633

3 %

23

-23 %

375

Hadeland/Gran

8 037

2 %

39

-32 %

130

Glåmdalen

974

0,3 %

9

-16 %

108

Innlandet

319 089

100 %

1 422

-4 %

224

 

Tap på utmarksbeite registrert gjennom Organisert beitebruk i 2020

Hovedmålsettingen med organisert beitebruk er å legge til rette for rasjonell utnytting av utmarksbeitene og å redusere tap av dyr på utmarksbeite. Rapportene fra beitelaga viser i hovedtrekk god organisering, mye tilsyn og samarbeid. Tapstallene fra beitelag og beiteområder kan varier mye fra år til år. Hovedtrend er nedadgående tap, men i enkelte områder er det også økte tap siste år.

Tabellene nedenfor viser at 74 % av Opplandssauen, i alt 167 000 sau, ble sluppet i beitelag hvor det gjennomsnittlige tapet var lavt, under 4 %. 21 % av sauetallet, 47 500 sau, ble sluppet i beitelag hvor tapene var fra 4- 8 %. 10 beitelag i Oppland hadde i 2020 gjennomsnittlige tap over 8 %. Disse beitelaga har 5 % av sauetallet som tilsvarer 12 500 sau.

Tilsvarende viser tabelloversikten at 46 % av Hedmarkssauen, i alt 42 800 sau, ble sluppet i beitelag hvor det gjennomsnittlige tapet var lavt, under 4 %. 39 % av sauetallet, 35 100 sau, ble sluppet i beitelag hvor tapene var fra 4-8 %. 10 beitelag i Hedmark hadde gjennomsnittlige tap over 8 %. Disse beitelaga har 15 % av sauetallet som tilsvarer 14 100 sau.

 

Tabell: Tall fra OBB 2020 – tap på utmarksbeite i beitelaga i Oppland

Region 3/Oppland

Antall beite-områder

Antall sau sluppet i beiteområdene

Andel av sauetallet i Oppland

Tap under 2 %

24

24 000

11 %

Tap 2-3 %

27

56 000

25 %

Tap 3-4 %

34

87 000

38 %

Tap 4-5 %

10

20 200

9 %

Tap 5-6 %

9

15 400

7 %

Tap 6-7 %

5

7 500

3 %

Tap 7-8 %

4

4 400

2 %

Tap over 8 %

10

12 500

5 %

Sum

123

227 000

100 %

 

Tabell: Tall fra OBB 2020 – tap på utmarksbeite i beitelaga i Hedmark

Region 5/Hedmark

Antall beite-områder

Antall sau sluppet i beiteområdene

Andel av sauetallet i Hedmark

Tap under 2 %

7

6 000

6 %

Tap 2-3 %

10

13 600

15 %

Tap 3-4 %

12

23 200

25 %

Tap 4-5 %

10

17 000

19 %

Tap 5-6 %

8

15 400

17 %

Tap 6-7 %

0

0

0 %

Tap 7-8 %

3

2 700

3 %

Tap over 8 %

10

14 100

15 %

Sum

60

92 000

100 %