Lisensfelling jerv 2021/22 i region 3 (Oppland)

Det åpnes for lisensfelling av jerv i region 3 (Oppland) i 2021/22. Her følger informasjon om kvote, fellingsområder, jakttid og andre bestemmelser for lisensfellingen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.09.2021

Rovviltnemnda i region 3 gjorde i møte den 18. juni 2021 vedtak om følgende lisensfellingskvote på jerv for 2021/22:

Totalkvote: 15 dyr

Hunndyrkvote: 8 dyr (uavhengig av alder, og gjelder kun innenfor jerveprioritert område). 

Kvoten er fra starten på fellingsperioden fordelt på følgende fellingsområder:
Lisensområde A - jerveprioritert: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs RV51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 8 dyr /  8 hunndyr.

Lisensområde B - beiteprioritert: Resten regionen: 7 dyr.


Statsforvalteren kan i samråd med rovviltnemndas leder endre områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden.

Andre bestemmelser:
Fellingsperioden er 10. september 2021 - 15. februar 2022.

Ved bruk av jervebås, skal det søkes Statsforvalteren hvert år.

De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no. Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste. 

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe jervetelefonen før jaktstart daglig. Opplysninger om kvote fås ved å ringe Statsforvalterens jervetelefon: 911 07 485 (betjent med telefonsvar).

Lisensfelling av jerv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette. For verneområder der felling av rovvilt ikke er tillatt i henhold til verneforskriften må det søkes til forvaltningsmyndigheten for området om nødvendig dispensasjon.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren (tlf 970 29 840) og Statens naturoppsyn.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Statsforvalteren.

Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder lisensfelling på jerv, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt jerv. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. ETHVERT skudd som løsnes mot jerv skal meldes til overnevnte instanser.

Forøvrig gjelder de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Statsforvalteren minner om at dersom det felles jerv på skadefelling, eller det dokumenteres annen irregulær avgang av jerv i perioden etter at kvote for lisensfelling er vedtatt, så skal denne trekkes fra den vedtatte kvota for lisensfelling.