Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2020

Ulv

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 31. desember 2019 vedtatt at Letjennaflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på inntil 6 dyr. Oppdatert nyhetssak pr 3. februar: Fylkesmannen avslutter lisensfelling innenfor Letjenna-reviret.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2020

Rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) fattet den 20. august 2019 vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Akershus, Østfold og Hedmark 2019-2020. Dette vedtaket har blitt påklaget. Klima- og miljøverndepartementet (KLD) er klageinstans, og fattet endelig vedtak i saken den 31. desember.

Hensikten med lisensfellinger er å ta ut dyrene i Letjennareviret. Kvoten er på inntil 6 dyr. All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (20.8.19) trekkes av lisensfellingskvoten i gjeldende rovviltregion.

Oppdatering av nyhetssak pr 3.2.2020:

Etter sporing gjennom de siste dagene er det ikke funnet spor som tyder på at det er igjen dyr fra Letjenna-flokken innenfor revirområdet. Det har nå gått flere uker siden de revirhevdende foreldredyrene ble felt, og sannsynligheten øker for at dyr fra omkringliggende områder vil bevege seg inn i lisensfellingsomådet. Formålet med lisensfellingen var felling av Letjennaflokken. For å unngå felling av andre dyr avslutter Fylkesmannen nå lisensfellingen i dette området.

Dersom det dukker opp spor eller prøver som tyder på at det er igjen dyr fra Letjenna-flokken i området, vil Fylkesmannen vurdere å åpne opp igjen for lisensfelling i området.

 

Lisensfellingsområde for Letjennaflokken:

Øst for Fv 2142 Julussdalsvegen og øst for Fv 2132 øvre Skurubergsveg til denne møter Rv 25, sør for Fv 215 langs søndre Osa, vest for Fv 2158 langs Osensjøen og nord for Rv 25.

Vedlagte kart i PDF-format er georeferert, og kan lastes opp i mobiltelefon for bruk under lisensfelling. Jegeren har likevel et selvstendig ansvar for at lisensfelling kun foregår i det området som er åpnet for lisensfelling, slik det er beskrevet i denne nyhetssaken. Flere ulike applikasjoner kan være aktuelle til dette, for eksempel:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Avenza&hl=no

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/avenza-maps/id388424049

Særlige vilkår

Lisensfellingsperioden er fra 1. januar til og med 15. februar 2020.

All ulv merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. På grunn av at denne tjenesten nylig er tatt i bruk igjen, vil kravet først gjelde fra og med 3. januar.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2019/2020.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven, der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Fylkesmannen har etter eget tiltak innvilget grunneierne i Røtkjølen naturreservat og Ulvåkjølen naturreservat dispensasjon fra vernebestemmelsene. Dispensasjonen gjelder også de som har grunneiers tillatelse til å drive lisensfelling i området.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Fylkesmann og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.