Lisensfelling av jerv i region 5 Hedmark i 2021-2022

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 (Hedmark) i 2021 - 2022. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse tatt klagene delvis til følge. Omgjøringen gjelder fellingsområdet, mens nemndas vedtak om kvote er beholdt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.09.2021

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 11. juni vedtak om lisensfelling av jerv. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet fattet den 9. september endelig vedtak i saken. Departementet  har tatt innkomne klager delvis til følge, og omgjorde nemndas vedtak når det gjelder lisensfellingsområdet.

 

Lisensfellingskvote:

Det kan felles inntil 35 jerv i deler av region 5 (Hedmark), hvorav en hunndyrkvote på 22 tisper.

 

I fellingsområdet inngår:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommune.

De deler av Åsnes, Våler, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner som ligger vest for Glomma.

Rendalen kommune vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv. 664 fra krysset med Rv. 3, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217.

I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord og øst for fv. 217, fv. 26 og fv. 218.

 

Vilkår som ligger til grunn for lisensfellingen:

Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste.

Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet.

Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.

Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2021 til 15.2.2022.

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Statsforvalteerens jervetelefon 911 07 485.

Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren på tlf 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.

Det må fremmes særskilt søknad til Statsforvalteren ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.

Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.

Bruk av snøscooter i forbindelse med lisensfelling av jerv er ikke tillatt, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21.

For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.