Lisensfelling av jerv i Innlandet 2022-2023

Jerv som klatrer i bjørk

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 Hedmark. I region 3 Oppland åpnes det for felling av inntil 7 jerver.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.08.2022

Region 5 Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 20. juni vedtak om lisensfelling av jerv. Kvoten er på 35 dyr, hvorav 22 hunndyr, og med lisensfelling av jerv i hele region 5 Hedmark. Nemndas vedtak ble påklaget, og i klageavgjørelse den 19. august fra Klima- og miljødepartementet ble nemndas vedtak delvis omgjort. Nemndas vedtatte kvote ble opprettholdt, mens lisensfellingsområdet ble avgrenset til å omfatte viktige beiteområder for sau og tamrein.

 

Fellingsområde: 

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.

De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma.

I Stor-Elvdal kommune inngår den delen av kommunen som ligger vest for Glomma og nord for Atna elv/ Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa.

I Rendalen kommune inngår den del som ligger vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv 2216 fra krysset med rv. 3 til krysset med fv. 30, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217.

I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord for fv. 217, fv. 26 og fv. 218.

 

Region 3 Oppland

Rovviltnemnda i region 3 Oppland fattet i møte den 27. juni vedtak om lisensfelling av jerv. Kvoten er på 7 dyr. Av den samlede kvoten på 7 dyr kan inntil 3 dyr, hvorav 1 hunndyr, felles innenfor jerveprioritert område.

Nemndas vedtak er påklaget, men inntil endelig klageavgjørelse fra Klima- og miljødepartementet foreligger er det nemndas vedtak som er gjeldende.

Fellingsområde: Hele fylket, men med begrensning i antall dyr som kan felles innenfor jerveprioritert område.

Jerveprioritert sone avgrenses på følgende måte: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark.

 

Vilkår som ligger til grunn for lisensfellingen:

Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste. 

Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet, men det må fremmes særskilt søknad til Statsforvalteren ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.

Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.

Lisensfellingsperioden er fra 20.8.2022 til 15.2.2023.

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Statsforvalteerens jervetelefon 911 07 485.

Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren på tlf 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.

Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.

Bruk av snøscooter i forbindelse med lisensfelling av jerv er ikke tillatt, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21.

For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

 

Fremskyndet oppstart av lisensfellingsperioden for jerv

Klima- og miljødepartementet har den 18. august 2022 kunngjort at oppstart av lisensfellingsperioden for jerv framskyndes fra 10. september til 20. august. Endringen er gjeldende fra 2022, og påvirker dermed også rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av jerv 2022-2023.