Erstatning for sau tapt til rovvilt 2023

To lam på beite

Av Innlandets nær 1700 saueprodusenter, har 323 søkt om rovvilterstatning i 2023. Antallet søknader og sau søkt erstattet er noe lavere enn de foregående årene.

Publisert 18.12.2023

Statsforvalteren har erstattet 4 706 dyr søknadsåret 2023 (779 færre dyr enn i 2022). Merk at tallene for omsøkte dyr er høyere enn det som maksimalt kan erstattes, da normaltapet ikke er trukket fra hos alle søkere. Dersom man trekker fra alt normaltapet, kan det maksimalt erstattes 5 661 sau. I 2023 er det dermed erstattet ca. 83 % av det som maksimalt kunne vært erstattet.

 

Det totale bildet over år er at tapstallene til fredet rovvilt går ned, med noen svingninger mellom år (se figur 1). Det er store lokale forskjeller i tapstall, og enkelte områder har hatt omfattende tap til rovvilt i 2023, mens andre områder har lave tapstall. For mer detaljer, se oversikt på kommunenivå som ligger vedlagt.

 

 

Tabell 2: Erstattet sau fordelt på skadegjører i 2023 (tall fra 2022 i parentes)

 

Gaupe

Jerv

Bjørn

Ulv

Kongeørn

Ukjent fredet rovvilt

Totalt

Oppland

413 (730)

2046 (1953)

0 (82)

298 (0)

107 (87)

0 (3)

2864 (2855)

Hedmark

168 (199)

1079 (1382)

8 (191)

352 (635)

235 (222)

0 (1)

1842 (2630)

Innlandet

581 (929)

(3335)

8 (273)

650 (635)

342 (309)

0 (4)

4706 (5485)