Åpner for lisensfelling innenfor ulvesonen i Ulvåa-reviret

Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett 3. februar åpnes det nå for lisensfelling av Ulvåa-reviret innenfor ulvesonen. Statsforvalteren åpner ikke for lisensfelling i revirene Juvberget og Kochahonka.

Publisert 03.02.2023

Oppdatering pr. 13.februar: 

Innenfor Ulvåa-reviret er det totalt felt 6 ulver. Ut fra de opplysninger som foreligger anser Statsforvalteren at reviret er tatt ut, og derfor avsluttes nå lisensfelling innenfor Ulvåa-reviret med umiddelbar virkning.

Bakgrunn for saken

Klima- og miljødepartementet fattet den 20. desember 2022 vedtak om lisensfelling på norsk side av de tre grenserevirene Ulvåa, Kockohonka og Juvberget. Oslo tingrett fattet den 27. desember kjennelse om midlertidig forføyning, og lisensfellingen ble derfor ikke igangsatt. Avgjørelsen i Tingretten ble anket, og den 3. februar har Lagmannsretten avsagt dom som har gitt Staten medhold i at vedtaket av 20. desember om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er lovlig. Det kan derfor iverksettes lisensfelling innenfor ulvesonen. Se nyhetssak på regjeringen.no for mer informasjon.

Se også tidligere nyhetssak på statsforvalterens nettside om lisensfelling innenfor ulvesonen i 2023.

Lisensfelling på norsk side av grensereviret Ulvåa

Statsforvalteren har fått myndighet til å avgrense lisensfellingsområde, oppstart og stans av lisensfelling, samt vurdere kvote for lisensfellig.

Det ble åpnet for lisensfelling av grenserevirene på svensk side. Denne lisensfellingen er nå avsluttet. Det ble felt totalt 6 dyr tilhørende Kockohonka-reviret og 7 dyr tilhørende Juvberget-reviret. Lederdyrene er felt i begge revirene. Statsforvalteren anser at det ikke er grunnlag for å åpne for lisensfelling på norsk side for disse revirene.

Statforvalteren åpner lisensfelling på norsk side i reviret Ulvåa, med hensikt å ta ut dyrene som tilhører dette reviret.

Kvote for Ulvåa

Ut fra oppdaterte opplysninger er kvoten er satt til inntil 8 dyr. Statsforvalteren kan endre kvoten dersom opplysninger tilsier at det er fler eller færre dyr i reviret.

Fellingsområde for Ulvåa

Fra Riksgrensen følger fellingsområdet kommunegrensen til Våler og så Elverum kommuner til den møter fv 25. Deretter følger grensen fv 25 vestover til Myrvoll, deretter Øvre Uthuslivegen (fv 2134) til Sørskogbygdvegen (fv2096) og langs denne til Sørskogbygda kirke. Fra Sørskogbygda kirke følger grensa Likvernvegen (fv 2128 ) sørover til Lisjøen. Grensen følger sørsiden Lisjøen til den møter Kynndalsvegen. Videre går grensa langs Kynndalsvegen til Storbekkoset, og derifra følger grensa østsiden av elva Kynna til elva møter Gravbergsvegen (fv 2094) ved Kynnbrua. Videre følger den Gravbergsvegen østover til Stormyrkrysset, derifra langs vei nordover mot Langneset. I kyrsset til Langneset følges vegen videre nordover mot Oskoia. Deretter går grensa fra Oskoia og rett linje øst til riksgrensa.

Kart over fellingsområdet ligger også vedlagt på denne siden.

Fellingsområdet vil kunne bli endret på kort varsel underveis i lisensfellingen. Statsforvalteren vil holde tett kontakt med fellingsleder om dette.

Fellingsperioden er fra fredag 3. februar kl. 23.00 til og med 15. februar.

Særlige vilkår:

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Statsforvalteren i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste.

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. 

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).