Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tidsfrister for skogeier til å søke på tilskuddsordninger i skogbruket

Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 01.11.2020

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) har flere formål med ulike frister. Skogeier skal alltid søke om tilskudd/sende inn refusjonskrav/utbetalingsanmodning direkte til sin kommune. Tilskuddet utbetales av enten kommunen selv, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet. 

Tidsfrist

Tilskuddsordning

Lenke til mer info, søknadsskjema mv.

1. november

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Generell info: Les mer her

7. november

Klimatiltak i skog: Tilskudd til tettere planting, nyplanting og supplering (høstplanting)

Generell info: Les mer her

25. november

Tilskudd til skogkultur (ungskogpleie, markberedning mm.)

Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc. Denne fristen gjelder søknader som er berettiget tilskudd med årets tilskuddsnivå.

Generell info: Les mer her

30. november

Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2020

Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc.

Generell info: Les mer her

30. november

Utbetaling av tilskudd til drift med taubane

Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc.

Generell info: Les mer her

30. november

Utbetaling av tilskudd til midlertidig aktivitetsfremmende tiltak i 2020. Høye kostnader til tynning, ekstra dyr drift og taubane.

Ordningen gjelder kun for 2020.

Generell info: Les mer her

Søk på skjema eller digitalt

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se generell informasjon under hver ordning). Du kan også registrere søknader digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets sats.

Det er høg aktivitet i Innlandsskogbruket i år, og tilskuddspottene er begrenset. Flere kommuner kan derfor risikere å gå tomme for tilskuddsmidler før søknadsfristen. I disse tilfellene vil skogeier få godskrevet tilskudd først etter at tilskuddsrammene for 2021 er fordelt utpå nyåret, men med tilskuddssatsen for 2020. Skogfondsmidler vil derimot kunne utbetales fortløpende.

For seint ute...?

Skogeier kan etter søknadsfristen fortsatt registrere tiltak ut året via skjema til kommunen, eller direkte i ‘Skogfond på nett’. Men, da i første omgang kun få utbetalt skogfondsmidler, men ikke tilskudd. Eksempelvis vil søknad om tilskudd til skogkultur som kommer inn etter fristen 25. nov. kunne få utbetalt skogfond, men få godskrevet ev. berettiget tilskudd først etter at tilskuddsrammene for 2021 er fordelt utpå nyåret.

NB: For tilskudd til midlertidig aktivitetsfremmende tiltak 2020, er fristen den 30. november absolutt. Der skogeiere har fått bevilget tilskudd, men ikke har sendt anmodning om utbetaling av tilskudd innen fristen, vil tilskuddet bli trukket inn. Ordningen gjelder kun dette året.