Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet "Hans" - skogbruk

Flom
Foto: André Berg.

Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet "Hans". 

Publisert 25.08.2023

Ofte stilte spørsmål - skogbruk

Oppdateres løpende ved behov.

[Sist oppdat. 23.08.2023]

Generelt:

 • Det er viktig med god dokumentasjon (bilder) av skadene, før arbeid med gjenoppretting starter. Hele det berørte området dokumenteres.
 • Bruk av drone til å dokumentere skader på landbruksvei er ikke et krav, men kan være et aktuelt hjelpemiddel.
 • Naturskadeordningen setter ikke krav til takst.
 • Ved skader over 50 000 kr må grunneier innhente anbud som grunnlag for naturskadeerstatningen. Les mer om kravene i ordningen her.

Tema: Landbruksveier

Kan dekkes:

 • Naturskade på skogsveier etter flom, ras osv., kan etter nærmere regler få naturskadeerstatning.
 • Gjenoppretting til tidligere (eksisterende) veistandard på landbruksveien

Dekkes ikke:

 • Merkostnad ved standardheving av veien ved gjenoppretting. Med standardheving menes utbedring til en høyere veiklasse.
  • Unntak: Oppgradering av kulvertstørrelse kan dekkes av naturskadeerstatning med samlet inntil kr 30 000. Beløpet gjelder innenfor hele den meldte skaden.

 

Veianlegg og opprettelse av søknad:

 • Veianlegg med flere eiere som ikke er organisert: Det er mest hensiktsmessig med én søknad per vei. Én eier kan søke basert på fullmakt fra de andre eierne.
 • Veianlegg med flere eiere som er organisert i en veiforening e.l.: Send én søknad for veien. Trenger ikke fullmakter fra alle eierne. Det er tilstrekkelig å laste opp dokumentasjon for veilaget (for eksempel protokoll).

 

Gjenoppretting av skogsvei:

 • Gjenoppretting kan utføres før vedtak om naturskadeerstatning er fattet, men det er viktig at skaden er fullt dokumentert (hele skadestrekningen) ved foto eller video før gjenopprettingsarbeidet starter opp.
 • Dersom det er aktuelt med større gjenopprettinger eller standardheving av veien, ta kontakt med kommunen på forhånd for å avklare om dette er søknadspliktig etter landbruksveiforskriften. Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften) er gjeldende.

 

Må bruk av små grustak og forekomster til gjenoppretting av vei omsøkes?

Omsøkte/eksisterende kan benyttes. Nye grus-/massetak skal omsøkes. Ta kontakt med kommunen for avklaring.

 


Tema: Bruer

Dekkes:

 • Gjenoppretting av bru til eksisterende standard ved skadetidspunktet

Dekkes ikke:

 • Merkostnaden ved standardheving av bru ved gjenoppretting. Med standardheving menes f.eks. breddeutvidelse av brua.

 


Tema: Skogen

Kan dekkes:

 • Skogskader forårsaket av flom og skred

Dekkes ikke:

 • Avling på rot. Dette betyr i praksis at det ikke gis erstatning på skog som på skadetidspunktet ikke er salgbart trevirke (ungskog).

 

Presisering av hvem som kan dokumentere skader på salgbart virke og skogarealer:

 • Mindre skader kan vurderes av skogbruksansvarlig i kommunen, og dokumentasjon legges med skademeldingen. For større skader kan Landbruksdirektoratet initiere egen takst.
 • Det er nettoverdien som kalkuleres

 

Presisering av begrepene som brukes i naturskadeordningen:

 • Skog: Trær som er skadet av skred eller flom kan få erstattet skaden som trevirket har fått.
 • Skogareal: Det kan gis erstatning for evig tapt skogareal. Det er svært sjeldent at skogbunnen er erodert bort i en slik grad at det ikke kan plantes til igjen. Dette vurderes etter takst som Landbruksdirektoratet initierer.

 


Tema: Ikke berettiget naturskadeerstatning

Dekkes ikke:

 • Skade på eiendom som tilhører staten, kommune eller fylkeskommune. Dette gjelder blant annet statsallmenninger, fylkes- og kommuneskoger.

Presisering om skader i verneområder:

Ordningen er til for at virksomheten skal kunne fortsette. Normalt vil det ikke være tap av økonomi og/eller virksomhet ved tap av vernede områder. Dette er derfor mindre aktuelt for naturskadeerstatning.

 

Kan dekkes:

 • Reparasjon av skader på skogsveier som følge av flom, ras og andre uventede hendelser. Les mer om dette på Landbruksdirektoratets nettside. 
 • Kostnader som overstiger erstatningsbeløpet fra naturskadeordningen. Overstigende kostnader er total kostnad fratrukket erstatningsbeløpet. Dette gjelder generelt for skogsbilvei. 
 • Egenandelen fra erstatningsoppgjøret i naturskadeordningen, men dette gjelder ikke for vedlikeholdsutgifter på traktorvei.  

Krav:

 • Erstatningsbeløpet fra naturskadeordningen må være kjent før det kan søkes om skogfond til å dekke overstigende kostnader.
 • Søk på ordinær måte på skogfond.no

Dekkes ikke:

 • Reparasjon av skader på traktorveier som er å betrakte som veivedlikehold. Det er ikke anledning til å bruke skogfond til vedlikehold av traktorveier. 
 • Mellomfinansiering av kostnadene i påvente av utbetaling fra naturskadeordningen. Les mer på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

 


Tema: Skogfond og landbruksvei

Se kapitlet “Skogsvei” under temaet “Flom, ras og andre uventede hendelserpå Landbruksdirektoratets nettsider.

Ved gjenoppretting etter skade, kan skogeier finansiere en standardheving av veien ved hjelp av tilskudd og skogfond. Merkostnaden av standardheving dekkes ikke av naturskadeordningen. Med standardheving menes utbedring til en høyere veiklasse.

Krav:

 

Svar og avklaringer i menyen ovenfor supplerer informasjon gitt av Landbruksdirektoratet på følgende nettsider:

Kontaktpersoner