Partnerskap skal fronte og styrke landbruket

Skjermbilde av teams-møte

Partnerskap for landbruket hadde sitt første møte torsdag 7. mai. Målet er å styrke landbruket i regionen, og skape enda mer verdier ut av ressursene i landets største landbruksregionen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2020

Fylkesmannen slo fast at jord og skog er hjørnesteiner i fylket, og at mer samarbeid og samordning kan gi mer gjennomslagskraft. Partnerskapet ledes av Innlandet fylkeskommune og består foruten fylkeskommunen av faglagene (Bondelaget og Bonde- og småbrukerlaget), skogbruket, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Innlandet.

Møtet ble som andre møter i disse korona-tider avholdt digitalt. Fylkesmann Knut Storberget og miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand fortalte innledningsvis om Fylkesmannen i Innlandet sine forventinger til partnerskapet.

Hjørnesteinene i Innlandet

Fylkesmann Knut Storberget viste til at jordbruk og skogbruk er hjørnesteinene i Innlandet. Han pekte på at vi må bidra til vekst på ulike områder innenfor disse næringene og sørge for blant annet mer videreforedling i Innlandet. Partnerskapet kan bli en arena for god kontakt mellom aktørene i landbruket og fylkesmannen ser fram til å delta i dette partnerskapet.

Strategisk forum for å løfte landbruket

Miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand supplerte fylkesmannen og viste til at partnerskapet bør være et strategisk forum med mål om å løfte landbruket i Innlandet. Han slo fast at samordning mellom aktørene gir større muligheter for gjennomslag, og at likeså viktig som å ta initiativ innad i regionen vil det være å målbære regionens interesser, behov og muligheter inn til sentrale myndigheter. Han pekte videre på at det fortsatt er behov for å samordne virkemidlene i landbruket.

Han trakk fram at partnerskapet bør bidra til å spisse regionale satsinger, men også mer generelle satsinger på for eksempel landbruksbasert reiseliv. Et annet viktig område som partnerskapet kan bidra til er å samordne forskning og utvikling, og ta initiativ til analyser knyttet til verdiskaping, trender osv. Han avsluttet med at Fylkesmannen i Innlandet har store ambisjoner for dette partnerskapet og opptatt av at dette lykkes.

I dag har Fylkesmannen pressebrief med landbruk som tema. Der er Innlandet fylkeskommune sammen med Bondelaget og Bonde- og småbrukerlaget invitert til å delta.