Inn på tunet

Inn på tunet-logo

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruket er en eiendom som blir nyttet til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet til gårdens liv og arbeid.

Inn på tunet gir et mangfold av tilbud til både barn, ungdom og voksne. Det kan være tilbud om undervisning, barnehage, avlastning, arbeidstrening, integrering, osv.

Inn på tunet-bonden er vertskap og fagperson på landbruksområdet. Inn på tunet er en del av bondens arbeid på gården. Inn på tunet-gårdene er kvalitetssikret gjennom Stiftelsen Norsk Mat sitt kvalitetssikringssystem KSL (Kvalitetssystem i landbruket). I KSL-standard nummer 1 og 11 kan du gjøre deg kjent med hva som kreves for å få godkjenning. Landbruksforvaltningen i kommunen vil også kunne veilede i oppstartsprosessen.

Kjøper av tjenester på en Inn på tunet-gård kan være kommunen, fylket, staten, private eller andre. Tilbudene er knyttet til opplærings-, helse- eller sosialsektor gjennom faste avtaler og faglig veiledning.

Statsforvalteren sin hovedoppgave på temaet Inn på tunet er å legge til rette og veilede kommunene og næringa.

Hos Stiftelsen Norsk Mat kan du finne mer informasjon om Inn på tunet. Her kan du bl.a.:

  • Finne oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder i Norge
  • Søke om å bli godkjent som Inn på tunet-gård
  • Melde deg på Inn på tunet-skolen

Publisert 25.08.2023

Nasjonal Inn på tunet-konferanse 29. august

Konferansen vil formidle erfaringer fra kommuner rundt i landet som bruker Inn på tunet-tjenester blant annet i opplæring og utdanning, demensomsorg, arbeidstrening og integrering.


Publisert 06.10.2022

Velkommen til nasjonal Inn på tunet-uke!

Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet. Prosjektene skal bidra til å gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester.


Publisert 22.03.2021

Inn på tunet og sårbare eldre

«Inn på tunet» er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Inn på tunet-garder i Innlandet ga i koronaåret 2020 flere aktivitetstilbud for å motvirke ensomhet blant sårbare eldre.