Utlyser midler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Foto: Karoline Finstad Vold.

Det lyses ut midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving. Det er Innlandet fylkeskommune som forvalter ordningene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2021

Tilskuddsordningene har som formål å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å legge til rette for regional næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving, forteller rådgiver Silje Randby Trane på avdeling for næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune.

Midlene er satt av gjennom jordbruksavtalen, men forvaltes av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med organisasjonene i landbruket gjennom Partnerskap for landbruket. (Det er de samme midlene som tidligere Fylkesmannen forvaltet fram til og med 2019 - da het ordningen Utrednings- og tilretteleggingsmidler - de såkalte UT-midlene)

Midlene innenfor regionale tilretteleggingstiltak skal gå til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket, eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Rammene for dette er fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer.

Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

 • Innlandet som Matregion nummer 1.
 • Innovasjon og klimatilpasning av produksjon.
 • Grønt- og kornsatsing med gode markedsmuligheter.
 • Lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet
 • Styrking og organisering av skogsbilveilag.
 • Økt trebruk.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Prosjektet/tiltaket må være klart knyttet til og forankret i Innlandet.
 • Bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av tiltak, men ikke til ordinær drift.
 • Midlene skal være utløsende for at tiltaket blir igangsatt.

Støtte kan gis til prosjekt-/prosessarbeid, men ikke fysiske investeringer.

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak (RK-midler)

Tiltakene innenfor regionale rekrutterings- og kompetansetiltak skal bidra til rekruttering i næringa og kompetanseheving hos næringsutøverne.

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

 • Støtte til etterutdanning i landbruket.
 • Tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging.
 • Tiltak som bidrar til rekruttering til landbruksutdanning på ulike nivå og etterutdanning for næringsutøvere.

Hvem kan søke?

Begge ordningene er rettet mot kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader.

Les mer om tilskuddsordningene og søknadsprosessen på regionalforvaltning.no.

Søknadsfristene for 2021 er 1. mars og 1. oktober.

Kontaktpersoner:

Regionale tilretteleggingsmidler:
Silje Randby Trane, silje.randby.trane@innlandetfylke.no tlf. 977 43 227

Rekrutterings- og kompetansemidler:
Sissel By Ingvaldsen, sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no  tlf. 911 54 172