Regionale miljøkrav i jordbruket innføres i Gran

Statsforvalteren i Innlandet har besluttet at det innføres regionale miljøkrav for jordbruket i et område i Gran kommune i Innlandet. Dette gjøres i en forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, samt Gran kommune i Innlandet. Regionale miljøkrav vil gi et verdifullt bidrag til å bedre miljøtilstanden i vassdragene i Gran, og det sikrer et enhetlig regelverk for jordbruket på Hadeland på tvers av fylkesgrensen.

Publisert 14.03.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte i samråd med Statsforvalteren i Innlandet et forslag om å utvide virkeområdet for forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken til også å omfatte områder i Buskerud og på Hadeland (se høringsforslaget her).

Statsforvalteren i Innlandet har nå vurdert høringsuttalelsene hva gjelder området i Gran, og har konkludert med at vi mener det er riktig å innføre miljøkravene slik de foreligger i høringsforslaget (se vår vurdering her). Statsforvalteren i Oslo og Viken har kommet til samme konklusjon for de aktuelle områdene i Buskerud og Jevnaker og Lunner.

Statsforvalteren i Innlandet har besluttet å innføre følgende bestemmelser for det definerte område i Gran med virkning fra og med 2024:

  • Miljøkrav 5: Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster etter lett høstharving, må de sås senest innen 20. september.
  • Miljøkrav 6: Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd fangvekst eller direktesådd høstkorn. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn eller høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster etter lett høstharving, må de sås senest innen 20. september. Arealer som båndlegges av krav 2, 3, 4 og 5 inngår i 60 % av foretakets fulldyrkede areal

Miljøkravene 1-4 innføres med virkning fra og med 2025.

  • Miljøkrav 1: Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp.
  • Miljøkrav 2: Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke. Ved lett høstharving er det tilstrekkelig med minst 6 meter stubb i dråget.
  • Miljøkrav 3: Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord.
  • Miljøkrav 4: Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ser behov for å justere virkeområdet og soneinndelingen noen steder i Buskerud. De gjennomfører derfor en tilleggshøring med høringsfrist 16. april i år. Endelig forskriftsvedtak vil derfor først foreligge etter tilleggshøringen. For å gi jordbruket lengst mulig tid til å innrette seg i forhold til de krav som kommer ønsker vi allerede nå å informere om forskriftsbestemmelsene som vil komme.

Forskriften som blir innført i Gran er den samme som tidligere har virket i Østfold og Akershus. Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet en veiledning til disse forskriftene som er tilgjengelig på deres hjemmeside Regionale miljøkrav | Statsforvalteren i Oslo og Viken.