Midlertidig tilskuddsordning - opprydding av avfall etter "Hans"

Det er avsatt 10 millioner nasjonalt til denne ordningen som skal bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser som følge av forsøpling. Søknadsfristen 1. juli 2024 er absolutt.

Publisert 21.05.2024

«Hans» rammet Sør-Norge 7. - 9. august 2023 og førte til jordskred, flom, oversvømmelser og store skader på infrastruktur og eiendom, særlig i Innlandet og Viken, men også i Vestland og Trøndelag.

Tilskuddsordningen

Tilskudd for opprydding av eierløst avfall på privat grunn etter flommene i Sør-Norge i august 2023.  

 • Det er avsatt 10 millioner kr nasjonalt for tilskudd til denne oppryddingen, for å bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser som følge av forsøpling  
 • Søknadsfristen er 1. juli 2024. NB! Man kan ikke søke eller få dispensasjon fra søknadsfristen! 
 • Ordningen er et supplement til opprydding av arealer ved bruk av kommunale skjønnsmidler 
 • Minsteutbetalingen er 10 000 kr. Tilskuddet dekker inntil 85 prosent av dokumenterte kostnader 
 • Søknad sendes elektronisk til statsforvalteren på eget skjema - Tilskudd til opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 - Landbruksdirektoratet.

 

Krav til søknaden

 • Grunneier eller den som har råderett over privat eiendom i Sør-Norge (sør for Nordland fylke) kan søke på ordningen. Dokumentert råderett kan være avtale, fullmakt, vedtekter, styreprotokoller e.l.
 • Du må vedlegge bilder og kartangivelse over arealet som ble berørt 
 • Du må dokumentere opprydningskostnadene på eiendommen 
 • Du må legge ved kvitteringer, fakturaer, bilder m.v. fra den eller de som utfører oppryddingsarbeidet, og for utgifter til selve avfallshåndteringen/innleveringen av avfallet hos avfallsmottak  

 

Tilskuddet innvilges ikke når

 • den ansvarlige for avfallet er kjent  
 • opprydding og avfallshåndtering kan dekkes av andre ordninger, for eksempel forsikring, naturskadeerstatning, skjønnsmidler m.v. 
 • oppryddingen gjelder offentlig eiendom 
 • oppryddingen er eget arbeid (egeninnsats dekkes ikke)